| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Tracą moc uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2523) oraz uchwała Nr LIII/496/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4390).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do uchwały Nr XII/85/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.),

2) przedsiębiorcy - należy rozumieć podmiot, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej PSZOK,

4) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych sporządzony
i dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia czystości i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy prowadzić z wydzieleniem następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) szkła,

2) tworzyw sztucznych,

3) opakowań wielomateriałowych,metalu,

4) metalu

5) papieru,

6) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

7) odpadów zielonych,

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiące odpady komunalne,

11) przeterminowanych leków i chemikaliów,

12) zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

13) zużytych opon,

14) popiołu.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po ich wystąpieniu, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym,

2) doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu mogą być dokonywane, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczeń gleby oraz wód i uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz na drogach publicznych, a także warunków ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem niżej wymienionych zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości.

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o pojemności od 110l do 1100l,

2) kontenery o pojemności od 1,5m3 do 20m3,

3) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60l do 120l,

4) kosze uliczne o pojemności od 10l do 70l.

2. Kontenery, pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów winny być oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) żółty - na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

2) zielony - na szkło,

3) niebieski - na papier.

3. Pojemniki, kontenery winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, winny posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta.

4. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych w oparciu o przyjęty tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów z uwzględnieniem harmonogramu ich odbioru:

1) dla szkół, przedszkoli, żłobków - 3l na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika,

2) dla lokali gastronomicznych - 20l na 1 miejsce konsumpcyjne,

3) dla zakładów pracy, biur, urzędów, zakładów rzemieślniczych i usługowych - 10l na każdą zatrudnioną osobę,

4) dla sklepów, hurtowni i innych lokalihandlowych - 30l na każdą zatrudnioną osobę.

5. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych przez:

1) nie więcej niż 4 osoby-120l,

2) od 5 do 8 osób-2 x 120l lub 1 x 240l,

3) od 9 do 12 osób-1 x 120l i 1 x 240l lub 3 x 120l,

4) powyżej 12 osób-4 x 120l lub 2 x 240l lub inne w zależności od potrzeb.

6. Pojemniki, kontenery oraz worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

7. Pojemniki, kontenery winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

§ 7. 1. Nieruchomości służące do wspólnego użytku publicznego należy wyposażyć w kosze uliczne
o minimalnej pojemności 10 l w liczbie pozwalającej na swobodne korzystanie przez przechodniów.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych na drogach publicznych powinno być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu pieszych i ilości zbieranych w nich odpadów.

3. Na przystankach komunikacyjnych kosze uliczne należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 8. Pojemniki, kontenery i kosze uliczne przeznaczone do zbierania odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 10. 1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej
dla zabudowy wielorodzinnej:

- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w tygodniu,

- odpady selektywnie zbierane w tym: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w tygodniu,

- popiół - 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia 2 razy w miesiącu.

2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej dla zabudowy jednorodzinnej:

- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w miesiącu,

- odpady selektywnie zbierane w tym: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier - 1 raz w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku,

- popiół - 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia 2 razy w miesiącu.

§ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich kontenerach, pojemnikach, workach lub w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie odebranie odpadów przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem lub dostarczenie ich do PSZOK:

1) odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy wielorodzinnej: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal należy gromadzić w kontenerach, pojemnikach lub dostarczyć do PSZOK. Dopuszcza się gromadzenie papieru w pojemnikach, przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu,

2) odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy jednorodzinnej: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal należy gromadzić w workach i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do PSZOK. Dopuszcza się gromadzenie papieru w workach, przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone z gospodarstw domowych należy dostarczyć do PSZOK, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej można poddać je procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,

4) zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg należy dostarczyć
do PSZOK,

5) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach lub dostarczyć
do PSZOK,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie z wyłączeniem prac wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót należy dostarczyć do PSZOK,

7) przeterminowane lekarstwa należy przekazać do PSZOK lub do apteki odbierającej leki,

8) przeterminowane chemikalia należy przekazać do PSZOK,

9) popiół należy gromadzić w odrębnym pojemniku i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do PSZOK,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do PSZOK.

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej
do 7 lokali dopuszcza się zbieranie odpadów w systemie workowym.

3. Odpady niesegregowane zmieszane należy gromadzić w odrębnym pojemniku i przygotować
do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie.

4. W przypadku okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów niesegregowanych zmieszanych np. w okresach przed i po świątecznych dopuszcza się stosowanie worków do ich zbierania
o pojemności od 60 l do 120 l stanowiących własność właściciela nieruchomości.

§ 12. Zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstających w wyniku świadczenia usługi
na nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot świadczący usługę należy do obowiązku tego przedsiębiorcy lub tego podmiotu.

§ 13. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego należy dostosować do wymaganych potrzeb, aby nie dopuścić do wysypywania się odpadów, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, nie mający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych
do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorcę.

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej
wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku.

3. Częstotliwość opróżniania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorcę należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 15. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby.

2. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych promujących zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa dla otoczenia i właściwej opieki nad tymi zwierzętami,

2) wyprowadzania psów wyłącznie na uwięzi poza teren ogrodzenia swojej nieruchomości lub mieszkania, a psów ras uznanych za agresywne w kagańcach,

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych po tych zwierzętach w miejscach publicznych i przeznaczonych do wspólnego użytku, przepis ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości z zabudową wielorodzinną.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą utrzymywać zwierzęta w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych tak, aby nie mogły opuścić nieruchomości.

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy wielorodzinnej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów i magazynów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić 2 razy w roku w kwietniu
i grudniu każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »