Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/94/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLVIII/439/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego";

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 5";

3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, które nie spełniają warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Wodzisław Śląski, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 5";

4) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski";

5) Tytuł podrozdziału "Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji" otrzymuje brzmienie:

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji";

6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu, prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną";

7) § 7 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji organizacyjnej i finansowej".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe