Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/206/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012, poz. 642 z późn.zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Uchwały Nr IX/206/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH
I Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach (w skrócie MBP), zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 roku poz. 642 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3. niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Biblioteka została utworzona w 1946 roku.

2. Biblioteka została wpisana do "Rejestru instytucji kultury miasta Gliwice" pod numerem RIK II/92, uzyskując tym samym osobowość prawną.

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

§ 3. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Gliwice.

§ 4. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez miasto Gliwice, zwane dalej "Organizatorem".

§ 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej udziela Biblioteka Śląska w Katowicach.

II Cele i zadania biblioteki

§ 6. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw dotyczących własnego regionu,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim:

a) udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,

b) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

2. Biblioteka może ponadto prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, wydawniczą, naukowo-badawczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

§ 8. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka może współpracować z bibliotekami innych sieci, z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 9. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Opłaty mogą być pobierane w przypadkach i na zasadach wymienionych w art.14 ust.2 i 3 ustawy o bibliotekach.

III Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

2. Dyrektor Biblioteki jest powoływany przez Prezydenta Miasta Gliwice zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki, po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gliwice.

§ 11. 1. Dyrektor jest osobą wykonującą za pracodawcę, czyli Bibliotekę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 12. 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest Kolegium Biblioteczne.

2. W skład Kolegium wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz członkowie powołani przez dyrektora spośród pracowników Biblioteki.

§ 13. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 14. W skład Biblioteki wchodzą następujące agendy, filie i oddziały dla dzieci:

1. Biblioteka Centralna z oddziałem dla dzieci nr 33

ul. Kościuszki 17

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

2. Wypożyczalnia Muzyczna i Zbiorów Specjalnych

ul. Kościuszki 17

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu zbiorów audiowizualnych dla dorosłych i dzieci,
ze szczególnym uwzględnieniem książki mówionej oraz zbiorów muzycznych na różnych nośnikach, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

3. Czytelnia Naukowa

ul. Kościuszki 17

udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

4. Filia nr 1

pl. Inwalidów Wojennych 3

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

5. Czytelnia Prasy

pl. Inwalidów Wojennych 3

udostępnianie na miejscu prasy, działalność, informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

6. Filia nr 5 z oddziałem dla dzieci nr 34

ul. Perkoza 12

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

7. Filia nr 6

ul. Sieronia 17

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

8. Filia nr 7 z oddziałem dla dzieci nr 32

ul. Junaków 4

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

9. Filia nr 9 z oddziałem dla dzieci nr 38

ul. Czwartaków 18

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

10. Filia nr 11

ul. bł. Czesława 24

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

11. Filia nr 13

ul. Paderewskiego 70

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

12. Filia nr 15

ul. Piastowska 3

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

13. Filia nr 16 z oddziałem dla dzieci nr 36

ul. Skarbnika 3

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

14. Filia nr 17 z oddziałem dla dzieci nr 35

ul. Spółdzielcza 33a

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

15. Filia nr 20

ul. Bernardyńska 2

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

16. Filia nr 21 z oddziałem dla dzieci nr 37

ul. Syriusza 30

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

17. Filia nr 22

ul. Spacerowa 6

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

18. Filia nr 23

ul. Sopocka 2

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

19. Filia nr 24

ul. Architektów 109

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

20. Filia nr 25

pl. Jaśminu 20

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

21. Filia nr 30

ul. Partyzantów 25

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna

IV Zasady gospodarki finansowej Biblioteki

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 16. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Podstawowym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki finansowe przekazane przez Organizatora w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

3. Innymi przychodami Biblioteki mogą być:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,

§ 17. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.

§ 18. 1. Oświadczenia woli w imieniu Biblioteki składa jednoosobowo dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

V Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Statut nadaje Rada Miasta Gliwice

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 20. Statut wchodzi w życie w dniu określonym uchwałą Rady Miasta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe