Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/213/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Gliwice głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 § 4, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.1017) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Utworzyć obwody głosowania w następujących zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Miasta Gliwice głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

111.

ulica: Kościuszki 1

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o., Gliwice ul. Kościuszki 1

112.

ulica: Kościuszki 29

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice ul. Kościuszki 29


113.

ulica: Zygmunta Starego 20

Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gliwice ul. Zygmunta Starego 20

114.

ulica: Radiowa 2

VITO - MED. Sp. z o.o., Gliwice ul. Radiowa 2


115.


ulica: Kozielska 8

VITO - MED. Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy,
Gliwice ul. Kozielska 8


116.


ulica: Daszyńskiego 29

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego, Gliwice ul. Daszyńskiego 29


117.

ulica: Wybrzeże Armii Krajowej 15

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

118.

ulica: Pszczyńska 100

Dom Pomocy Społecznej "OPOKA", Gliwice ul. Pszczyńska 100

119.

ulica: Derkacza 10

Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM", Gliwice ul. Derkacza 10

120.

ulica: Wieczorka 10

Areszt Śledczy w Gliwicach, Gliwice ul. Wieczorka 10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe