Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 28/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: Wójta Gminy Boronów, Wójta Gminy Pawonków, Wójta Gminy Ciasna, Wójta Gminy Herby, Wójta Gminy Koszęcin, Burmistrza Lublińca, Burmistrza Woźnik, Wójta Gminy Kochanowice oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 28/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku, zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1, poprzez wprowadzenie pkt. 31 w brzmieniu:

Lp.

KOD

MIASTO

ULICA

NAZWA

TELEFON

Godziny pracy

poniedziałek-
piątek

sobota

niedziele
i święta

31.

42-700

Lubliniec

Majdanek 5

Apteka WSZYSTKO DLA ZDROWIA

34 351 10 50

8:00-22:00

8:00-16:00

Nieczynne

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały Nr 28/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe