Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Kłobuckiego z zakresu edukacji publicznej

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

1. Starosta Kłobucki - Henryk Kiepura

2. Wicestarosta Kłobucki - Maciej Biernacki

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Głubczycach, w imieniu którego działają:

1. Starosta Głubczycki - Józef Kozina

2. Wicestarosta Głubczycki - Anita Juchno

zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie uchwały Nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały Nr 25/III/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1, zwanym dalej ODZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 i Dz. U. z 2014 r. poz. 251).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego Głubczycach imienny wykaz uczniów objętych w roku szkolnym 2015/2016 kształceniem zawodowym w ODZ.

§ 2.

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie dla klas I-III od dnia 1 września 2015 roku
do dnia 31 sierpnia 2016 roku wynosi 469 zł.

3. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego.

4. Przekazujący upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez ODZ działający w imieniu Przyjmującego.

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora ODZ, w którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia
31 sierpnia 2016 r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia
na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta Kłobucki


Maciej Biernacki

Starosta Głubczycki


Józef Kozina


Wicestarosta Głubczycki


Anita Juchno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe