Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Sławkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z póź. zm.), art. 17 ust. 2 pkt. 3 , art. 36 pkt. 2 lit. l, art. 51 ust. 1, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Ustalić w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior - Wigor w Sławkowie, zwanym dalej Dziennym Domem.

§ 2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz
z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom, w szczególności opiekuńcze, sportowo - rekreacyjne, kulturalno - społeczne i wspierające.

2. Wysokość opłaty jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby korzystającej.

3. Dzienną opłatę za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) wyrażony w %

Kwota odpłatności dla osób samotnie gospodarujących

Kwota odpłatności dla osoby w rodzinie

do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

powyżej 100% do 200%

8,00zł/ dziennie

10,00zł/dziennie

powyżej 200% do 300%

10,00zł/dziennie

12,00zł/dziennie

powyżej 300%

12,00zł/dziennie

14,00zł/dziennie

§ 3. Osoby korzystające z Dziennego Domu wnoszą opłatę miesięczną obliczaną jako iloczyn dni roboczych w danym miesiącu i kwoty odpłatności dziennej określonej w § 2 ust. 3.

§ 4. Opłata miesięczna za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez osobę korzystającą na rzecz Dziennego Domu w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10 danego miesiąca.

§ 5. Nie pobiera się opłaty za wyżywienie, według obowiązującej stawki żywieniowej ustalonej przez kierownika Dziennego Domu, za dni nieobecności osoby korzystającej pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego Domu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z pobytu w Domu Dziennym może na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt.

§ 7. Zwolnienie, o którym mowa w § 6 może nastąpić w szczególności jeżeli:

1) osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe