Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/202/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi, położonemu w Bytomiu na działkach o numerach 1089/5, która częściowo zajęta jest pod pas drogowy drogi publicznej oraz 1090/5, usytuowanych u zbiegu ulic księdza Jana Frenzla i Jana Dzierżonia (obręb Miechowice, KM 4) nadaje się nazwę "skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do uchwały Nr XV/202/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

Mapa sytuacyjna

infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/202/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/202/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

W związku z podjętą, mocą uchwały nr X/147/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 czerwca 2015 roku, decyzją w przedmiocie wzniesienia na działce nr 1090/5 (obręb Miechowice, KM 4), położonej w Miechowicach nieopodal zbiegu ulic księdza Jana Frenzla i Jana Dzierżonia pomnika ku czci Ofiar Tragedii Górnośląskiej - Prezydent Bytomia postanowił wystąpić do Rady Miejskiej w Bytomiu z wnioskiem o nadanie skwerowi położonemu w Bytomiu na działkach o numerach 1089/5, która częściowo zajęta jest pod pas drogowy drogi publicznej oraz 1090/5, usytuowanych u zbiegu ulic księdza Jana Frenzla i Jana Dzierżonia nazwy "skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej".

Pojęcie Tragedia Górnośląska odnosi się do aktów terroru, jakich dopuszczał się komunistyczny system zniewolenia wobec Ślązaków po wkroczeniu w 1945 roku Armii Czerwonej na teren Górnego Śląska. Ofiarami tej szeroko zakrojonej fali terroru byli śląscy górnicy, hutnicy, kolejarze oraz księża, a także powstańcy śląscy, weterani kampanii wrześniowej z 1939 roku i konspiracji antyhitlerowskiej.

Szacuje się, że represje i prześladowania dotknęły w tym okresie nawet do 90 tysięcy Ślązaków. Jednymi z pierwszych ofiar zastosowanej przez sowietów na Górnym Śląsku odpowiedzialności zbiorowej były niewinne i bezbronne ofiary pojedynczych i zbiorowych egzekucji dokonanych na blisko 380 cywilnych mieszkańcach Miechowic w dniach od 25 do 27 stycznia 1945 roku (w tym też ofiara męczeńskiej śmierci księdza Jana Frenzla). Sprawcy zbrodni wojennej, jaką była rzeź ludności cywilnej w Miechowicach, bestialsko zamordowali również ofiary niemieckiego totalitaryzmu, tj. polskich robotników przymusowych zakwaterowanych wówczas w Miechowicach.

Wraz z masowymi aresztowaniami i egzekucjami, najdotkliwszymi działaniami z premedytacją wymierzonymi w Ślązaków były przymusowe wywózki zdolnych do pracy mężczyzn i kobiet w głąb Związku Radzieckiego. Do niewolniczej i katorżniczej pracy w sowieckich obozach koncentracyjnych, zwanych łagrami, wywieziono blisko 60 tysięcy mieszkańców Górnego Śląska. Deportowani Ślązacy walczyli o przetrwanie i ponosili ofiarę życia w łagrach na Ukrainie (w obwodach: dniepropietrowskim, kirowogradzkim, odeskim, donieckim i woroszyłowgradzkim), na Syberii (w obwodach: irkuckim, kemerowskim i nowosybirskim), w Kazachstanie (w obwodach: aktiubińskim i karagandzkim), a także w łagrach Białorusi, Turkmenii, Gruzji i dalekiej Kamczatki.

Z uwagi na bezsporny fakt, że zarówno mieszkańcy Bytomia, jak i sąsiadujących z nim w 1945 roku miejscowości, takich jak: Miechowice, Stolarzowice, Sucha Góra, Łagiewniki, Bobrek-Karb oraz Szombierki ponieśli bardzo wymierne ofiary w okrutnych powojennych zdarzeniach zwanych dzisiaj Tragedią Górnośląską, jest sprawą ze wszech miar słuszną i uzasadnioną, aby na trwale dla pamięci potomnych uczcić pamięć wszystkich niewinnych ofiar tego okresu poprzez nadanie miejscu, na którym zostanie usytuowany pierwszy w Polsce pomnik Ofiar Tragedii Górnośląskiej nazwy "skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej".

Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Miechowice, na działkach będących własnością Skarbu Państwa we władaniu Gminy Bytom. Przy wskazanym skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały przekazano do konsultacji społecznych w trybie przewidzianym w § 4 uchwały nr XXIX/397/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe