Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/114/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji,

RADA GMINY W JASIENICY
uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXXIII/344/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli w sprawie zachodzić będą warunki określone w przepisie art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.".

2. W § 5 ust. 3 załącznik "Nr 2" otrzymuje oznaczenie "Nr 1".

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6 Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 4 pkt 1-3, może być realizowane poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik do Uchwały Nr XI/114/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 2015 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO

1. Dane osobowe wnioskodawcy

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Imię i nazwisko drugiego rodzica/opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Pesel

Nr dowodu osobistego

Numer telefonu

2. Dane osobowe uczniów

L.p

Imię i nazwisko ucznia

_______________________________

Adres zamieszkania

Pesel

__________________

Data urodzenia

Rodzaj, nazwa, adres szkoły,

klasa

1.

______________________________

_________________

2.

______________________________

_________________

3.

______________________________

_________________


4.

______________________________

_________________

5.

_______________________________

_________________

3. Dane uzasadniające przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:

L.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce pracy/nauki

Dochód netto z poprzedniego miesiąca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- Członkowie mojej rodziny posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni ............................

ha przeliczeniowych.

- Członkowie mojej rodziny prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą TAK/NIE

- Otrzymujemy zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w wysokości .........................................zł.

- Inne dochody otrzymywane przez członków rodziny: (podać jakie)

......................................................................................................w kwocie........................................zł.

......................................................................................................w kwocie........................................zł.


W rodzinie występuje: (właściwe zaznaczyć)

 Niepełnosprawność

 Alkoholizm

 Bezrobocie

 Narkomania

 Długotrwała lub ciężka choroba

 Przemoc

 Rodzina jest niepełna

 Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych

 Wielodzietność

 Zdarzenie losowe

4. Pożądana forma pomocy materialnej (zakreślić odpowiednią)

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą;

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust.3 ustawy o systemie oświaty)

 Świadczenie pieniężne (tylko w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty)

5. Forma wypłaty stypendium/zasiłku szkolnego (właściwe zaznaczyć)

 W kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy;

 Na konto bankowe nr:

Właściciel konta: ……………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1. Świadomy/a jestem, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów.

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - "Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

4. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić GOPS w Jasienicy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, tj. o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły, o otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania - poza obszar Gminy Jasienica.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

..................................................................

Miejscowość, data

.........................................................................

Podpis wnioskodawcy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe