Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV.111.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 715.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Dokonanie zmiany w Uchwale Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój w następujący sposób:

1. Dodaje się w § 3 ust. 2a w brzmieniu: "W 2015 roku ogłasza się dodatkowy nabór wniosków.Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni od daty ogłoszenia o naborze. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta".

2. Uchyla się: "§ 2 ust.5".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe