Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/176/15 Rady Miasta Knurów

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515, art. 18a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1484)

RADA MIASTA KNURÓW
uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Knurów opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 48 od każdego posiadanego psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.

§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna stała się posiadaczem psa i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej uiszczenia.

§ 5. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 posiadacz psa jest zobowiązany złożyć organowi podatkowemu oświadczenie, w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

§ 6. Wpłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Knurów lub na właściwy rachunek bankowy gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr XXV/433/08 Rady Miasta Knurów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Knurów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Rzepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe