Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII.176.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" i "Zasłużonego dla Miasta Wojkowice"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. Przyjmuje się regulaminy nadawania tytułu: "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" i "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI.165.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" i "Zasłużonego dla Miasta Wojkowice".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.176.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 26 października 2015 r.

Regulamin nadawania tytułu:
"Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice"

§ 1. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania nadawanym przez Radę Miasta Wojkowice w drodze uchwały.

2. Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" wiąże się z wręczeniem okolicznościowej statuetki i aktu nadania.

3. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom.

4. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

5. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może być nadany pośmiertnie, za zasługi, o których mowa jest w § 3 niniejszego regulaminu

§ 2. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" nadaje się osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Wojkowice.

§ 3. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może otrzymać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Miasta w zakresie:

1) promocji miasta na terenie kraju i za granicą,

2) za wyjątkowe czyny odwagi i poświęcenia dla dobra miasta i ogółu jego mieszkańców,

3) rozwoju miasta,

4) osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych.

§ 4. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" nadaje Rada Miasta Wojkowice, po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miasta Wojkowice.

2. Imienne wnioski o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Wojkowice mogą składać:

1) Burmistrz Miasta Wojkowice,

2) partie polityczne,

3) stowarzyszenia,

4) organizacje społeczne

5) komisje Rady Miasta Wojkowice,

3. Wnioski można składać raz w roku, każdorazowo do 31 listopada.

4. Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice przekazuje wnioski, które wpłynęły, celem zaopiniowania, do Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

5. Komisja Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa po zaopiniowaniu wniosków, ustala i przedstawia Radzie Miasta Wojkowice listę kandydatów do nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice".

§ 5. Wręczenia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice wraz z Burmistrzem Miasta Wojkowice w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta bądź innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Wojkowice.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.176.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 26 października 2015 r.

Regulamin nadawania tytułu:
"Zasłużony dla Miasta Wojkowice"

§ 1. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" jest nadawany osobom, które zasłużyły się w sposób szczególny dla Miasta Wojkowice poprzez działalność społeczną i zawodową, przyczyniając się do rozwoju i promocji Miasta i jest nadawany przez Radę Miasta Wojkowice w drodze uchwały.

2. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" wiąże się z wręczeniem tabliczki pamiątkowej.

3. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" może być nadawany także osobom, które wykazały się niezwykłą odwagą, która przyczyniła się do uratowania czyjegoś życia, zdrowia lub mienia mieszkańców Miasta Wojkowice

4. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" może być nadany także osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom w określonych §3 kategoriach.

§ 2. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" jest nadawany tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 3. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" przyznaje się w następujących kategoriach:

1) Kultura,

2) Sport,

3) Nauka,

4) Gospodarka,

5) Działalność społeczna i charytatywna,

6) W obronie bezpieczeństwa, życia lub zdrowia.

§ 4. 1. Pisemne wnioski o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Wojkowice mogą składać:

1) Burmistrz Miasta Wojkowice

2) Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice,

3) partie polityczne,

4) stowarzyszenia,

5) organizacje społeczne

6) komisje Rady Miasta Wojkowice,

2. Wnioski można składać raz w roku, każdorazowo do 31 listopada.

3. Pisemny wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" dla osoby fizycznej powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata,

2) opis zasług, uzasadniających przyznanie tytułu.

4. Wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom powinien zawierać ich:

1) nazwę,

2) siedzibę,

3) charakterystykę działalności,

4) uzasadnienie wniosku

§ 5. Komisja Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa po zaopiniowaniu wniosków, ustala i przedstawia Radzie Miasta Wojkowice listę kandydatów do nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice".

§ 6. Wręczenia tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice wraz z Burmistrzem Miasta Wojkowice w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Wojkowice, bądź w trakcie innej stosownej uroczystości odbywającej się na terenie Miasta Wojkowice.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe