Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - gmina Szczyrk będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór od właścicieli w/w nieruchomości - odpadów:

a) zmieszanych (nieselektywnie zebranych),

b) selektywnie zebranych, w sposób określony w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczyrk.

2) przyjęcie - określonych w § 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 w/w Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,

a) Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Szczyrk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) odbiór - przeterminowanych leków dostarczonych przez właścicieli nieruchomości ze wskazanych aptek na terenie gminy Szczyrk.

2. Wprowadza się ograniczenie odbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- odpady zielone - do 300 kg rocznie;

- odpady budowlane i rozbiórkowe - do 500 kg rocznie;

- odpady wielkogabarytowe - do 250 kg rocznie.

§ 2. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - gmina Szczyrk będzie świadczyła - z zastrzeżeniem ust. 2 - usługę polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości - pojemników w ilości określonej w złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji, w tym odpadów:

a) zmieszanych (nieselektywnie zebranych),

b) selektywnie zebranych, w sposób określony w § 6 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczyrk.

2. Każda liczba pojemników ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana za dodatkową opłatą za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z odrębną uchwałą o usługach dodatkowych i wysokością cen za te usługi.

§ 3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1. "SEGREGOWANE" - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym;

2. "POZOSTAŁE" - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym;

3. Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym.

§ 4. Właściciele nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgłaszają do Urzędu Miejskiego na piśmie, telefonicznie lub drogą e -mail, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wcześniejsze uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: Uchwała nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała nr LXIII/336/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, oraz Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Borys Matlak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/73/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe