Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Wielowieś; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Wielowieś prowadzenia zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

pomiędzy:

Powiatem Gliwickim z siedzibą pod adresem: 44-100Gliwice , ul. Zygmunta Starego 17,

który reprezentują:

1)Waldemar Dombek - Starosta Gliwicki

2)Ewa Jurczyga - Wicestarosta Gliwicki

a

Gminą Wielowieś z siedzibą pod adresem: 44-187Wielowieś , ul. Główna 1,

którą reprezentują:

1)Ginter Skowronek - Wójt Gminy Wielowieś

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Wielowieś prowadzenia zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi w ramach zadania p.n.: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej",
w zakresie ustalonym w ust. 3.

2. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2957S (ul. Czarkowska) w Wielowsi wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania przez Gminę uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowej wymienionej w ust. 3.1, zostanie udzielone przez Zarząd Powiatu Gliwickiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Wielowieś na wniosek Wójta Gminy Wielowieś. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię
i nazwisko, stanowisko zajmowane w Gminie, nr PESEL i adres zamieszkania.

5. Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego na 18 grudnia 2015 r.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot Porozumienia wynosi 17 712 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.

2. Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot Porozumienia w wysokości kosztu zadania ustalonego w ust. 1, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

3. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Gmina otrzyma dotację celową obejmującą pomoc finansową Gminy Wielowieś, o której mowa w ust. 2, w kwocie wynikającej
z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

4. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę po dacie zawarcia Porozumienia.

§ 3.

1. Powiat przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust.3 na pisemny wniosek Wójta Gminy Wielowieś, na wskazany rachunek budżetu Gminy,
w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.

§ 4.

1. Wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą dokona Gmina Wielowieś zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej
z wykonawcą. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy z wykonawcą niezwłocznie po jego zawarciu.

3. Gmina będzie przekazywać niezwłocznie do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania objętego Porozumieniem wraz z propozycją działań zaradczych, z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 5.

§ 5.

1. Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego Porozumienia według kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.

2. Odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem Porozumienia dokona Gmina.

§ 6.

1. Gmina wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 3, w terminie zgodnym z art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Gmina zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy
z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego Porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Gmina oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) dokumentacja projektowa zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy Prawa budowlane.

§ 8.

Do niniejszego Porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek Strony z zobowiązań ustalonych niniejszym Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę Stronę.

§ 10.

1. Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

2. Realizacja modernizacji drogi powiatowej Nr 2957S wraz z budową chodnika przy ul. Czarkowskiej w zakresie objętym projektem opracowanym na podstawie niniejszego Porozumienia, będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między Stronami.

§ 11.

Porozumienie w zakresie wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do
31 grudnia 2015 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego Porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu.

§ 13.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek

Wójt Gminy Wielowieś

Ginter Skowronek

Wicestarosta Gliwicki

Ewa Jurczyga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe