Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej , Komunalnej, Mieszkaniowej i ds. Ekologii oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rada Gminy Jejkowice uchwala:

§ 1. Rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Przedsiębiorca (podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości wybrany w drodze przetargu oraz prowadzący działalność, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia) zobowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości, w pojemnikach (kubłach) i workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości i pojemności tych pojemników i rodzaju worków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice.

2. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01

2) żużle i popioły paleniskowe - kod 20 01 99; 20 03 99; 10 01 01

3) papier - kod 15 01 01; 20 01 01

4) metal - kod 20 01 40; 15 01 04

5) tworzywa sztuczne - kod 15 01 02; 20 01 39

6) szkło - kod 15 01 07; 20 01 02

7) opakowania wielomateriałowe - kod 20 01 99; 15 01 05

8) odpady zielone, ulegające biodegradacji - kod 20 02 01; 20 03 02

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kod 20 01 35; 20 01 36; 20 01 21; 20 01 23

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe - kod 20 03 07

11) zużyte opony - kod 20 03 99; 16 01 03

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - kod 20 03 99; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02

3. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01

2) żużle i popioły paleniskowe - kod 20 01 99; 20 03 99; 10 01 01

3) papier - kod 15 01 01; 20 01 01

4) metal - kod 20 01 40; 15 01 04

5) tworzywa sztuczne - kod 15 01 02; 20 01 39

6) szkło - kod 15 01 07; 20 01 02

7) opakowania wielomateriałowe - kod 20 01 99; 15 01 05

8) odpady zielone, ulegające biodegradacji - kod 20 02 01; 20 03 02

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe - kod 20 03 07

§ 2. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach (kubłach) na terenie Gminy Jejkowice odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

2. Żużle i popioły paleniskowe gromadzone w pojemnikach (kubłach) na terenie Gminy Jejkowice odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż co dwa tygodnie. W przypadku powstawania tych odpadów w okresie od 01 maja do 30 września będą one odbierane nie rzadziej niż co cztery tygodnie jako zmieszane - niesegregowane odpady komunalne według częstotliwości określonej w ust. 1.

3. Odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowania wielomateriałowe, gromadzone w odpowiednich workach o pojemnościach: 80 litrów na szkło i od 100 - 120 litrów oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie rzadziej niż co miesiąc. Selektywnie zbierane odpady komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła opakowania wielomateriałowe można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Odpady zielone, ulegające biodegradacji jeśli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach odbierane są w workach o pojemności od 80 do 120 litrów w okresie od 01 maja do 30 listopada nie rzadziej niż co dwa tygodnie w ilości max. 6 sztuk worków podczas każdego wywozu. Zapewnia się możliwość zbierania tych odpadów w punkcie (miejscu) selektywnej zbiórki odpadów wskazanym na stronie internetowej Urzędu Gminy.

5. Odpady z pojemników typu IGLOO będą odbierane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

6. W związku z pierwszym odbiorem odpadów segregowanych zgodnie z niniejszą uchwałą Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom nieruchomości tzw. "pakiet startowy" w ilości po 3 sztuki dla każdej segregowanej frakcji oraz jednorazowo pojemnik w ilości 1 sztuka o objętości od 120 do 240 litrów. W związku z kolejnymi odbiorami odpadów segregowanych zgodnie z niniejszą uchwałą Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom worki w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie.

7. Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom nieruchomości dostarczenie pakietu worków oraz kubła o pojemności od 120 do 240 litrów najpóźniej na 14 dni przed terminem pierwszego wywozu odpadów.

8. Gmina Jejkowice zapewnia właścicielom nieruchomości worki za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady w dniu ich odbioru.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w roku lub poprzez dostarczenie ich do punktu (miejsca) selektywnej zbiórki odpadów.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne właściciele nieruchomości pozbywają się poprzez indywidualne zlecenie, za dodatkową opłatą dla przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarczy odpowiednie pojemniki lub kontenery lub ich dostarczenie do punktu (miejsca) selektywnej zbiórki odpadów.

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest w punkcie (miejscu) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wskazanym na stronie internetowej Urzędu Gminy. Dodatkowo w przypadku odpadów takich jak: lodówki, zamrażarki, pralki automatyczne, kuchenki elektryczne i zmywarki lub inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o większych rozmiarach niż wymienione odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż raz w roku. Dopuszcza się zbieranie tych odpadów w połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

12. Wyselekcjonowane odpady niebezpieczne należące do grupy odpadów komunalnych zbierane są poprzez punkt (miejsce) zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych wskazany na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w ramach mobilnej zbiórki tych odpadów nie rzadziej niż raz w roku. Nie dopuszcza się zbierania tych odpadów w połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

13. W wyznaczonej aptece lub innych wskazanych do tego celu miejscach odbierane są przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych zgodnie z zapisem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice.

14. W szkołach lub innych obiektach odbierane są zużyte baterie zgodnie z zapisem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice.

15. Informacje związane z miejscem (lokalizacją), datą i godzinami przyjmowania odpadów w punkcie (miejscu) selektywnej zbiórki odpadów podawane będą do wiadomości każdorazowo na stronie urzędu www.jejkowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na terenie Gminy Jejkowice w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odbioru każdej zebranej ilości odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz jednorazowo pojemnika na odpady o pojemności od 120 do 240 litrów.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek zorganizować odbiór i transport odpadów tak, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 4. 1. Uznaje się, że na nieruchomości zamieszkałej prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, jeżeli oddany zostanie minimum 1 worek na miesiąc z zawartością co najmniej jednej frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

2. Uznaje się, że na nieruchomości niezamieszkałej prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, jeżeli oddany zostanie minimum 1 worek na miesiąc z zawartością co najmniej jednej frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

§ 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Wszystkie odpady komunalne wyszczególnione w § 1 ust. 2-3 będą poddawane w pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać odebrane od właściciela nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone bezpośrednio do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadkach, o których mowa w art.9l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w art. 38 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach , odpady te można przekazywać do instalacji zastępczych znajdujących się w III regionie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 6. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

1. W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów, właściciel nieruchomości, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty planowanego odbioru zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: adres nieruchomości i rodzaj nieodebranych odpadów.

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika na odpady bądź wyrządzi inną szkodę (w nawierzchni terenu, ogrodzeniu, budynku itp.) właściciel nieruchomości, którego ta szkoda dotyczy powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio przedsiębiorcy lub za pośrednictwem Urzędu Gminy.

3. W przypadku nieuprzątnięcia lub zanieczyszczenia terenu w trakcie załadunku odpadów na pojazd, właściciel nieruchomości zawiadamia o tym fakcie telefonicznie Urząd Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/110/2013 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz.U.Woj. Śl. z 2013r. poz. 1549 oraz zmiana do tej uchwały opublikowana w Dz. U. Woj. Śl. z 2013r. poz. 2924.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr X/51/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 9 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie szczegółowych warunków odbioru odpadów

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe