Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b i art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a i ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 7 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny o od mieszkańca - w wysokości 15 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.

§ 2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) surowce wtórne:

- o pojemności 60 l - w wysokości 8 zł.

- o pojemności 80 l - w wysokości 9 zł.

- o pojemności 100 l - w wysokości 10 zł.

- o pojemności 110 l - w wysokości 11 zł.

- o pojemności 120 l - w wysokości 12

- o pojemności 240 l - w wysokości 20

- o pojemności 700 l - w wysokości 60

- o pojemności 1100 l - w wysokości 90

- o pojemności 1,5 m3 - w wysokości 150

- o pojemności 5 m3 - w wysokości 300

- o pojemności 7 m3 - w wysokości 400

b) żużel:

- o pojemności 110 l - w wysokości 12 zł.

- o pojemności 120 l - w wysokości 15

- o pojemności 240 l - w wysokości 24

- o pojemności 1100 l - w wysokości 150

- o pojemności 5 m3 - w wysokości 400

- o pojemności 7 m3 - w wysokości 500

c) bioodpady:

- o pojemności 120 l - w wysokości 20 zł.

- o pojemności 140 l - w wysokości 22

- o pojemności 240 l - w wysokości 30

- o pojemności 1100 l - w wysokości 180

2) na zmieszane odpady komunalne:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 20 zł.

b) o pojemności 120 l - w wysokości 21

c) o pojemności 240 l - w wysokości 40

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 180

e) o pojemności 1,5 m3 - w wysokości 250

f) o pojemności 5 m3 - w wysokości 500

g) o pojemności 7 m3 - w wysokości 600

§ 3. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w wysokości 120 zł. za dany rok kalendarzowy.

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w wysokości 240 zł. za dany rok kalendarzowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Janoszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe