Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 tj.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn.zm), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn.zm), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Jeleśnia pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych na terenie gminy w drodze inkasa.

§ 2. Terminem płatności dla inkasentów są 3 dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Określa się inkasentów podatków o których mowa w § 1: sołtysów sołectw gminy Jeleśnia według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % kwot podatków wymienionych w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Tracą moc uchwała Nr XXV/217/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/08 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 listopada 2015 r.

Inkasenci podatków: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego.


Sołtysi sołectw Gminy Jeleśnia:

1) Jeleśnia - Maria Jureczka

2) Krzyżowa - Stanisława Góra

3) Korbielów - Kazimierz Jędrzejas

4) Krzyżówki - Józef Pastor

5) Sopotnia Mała - Władysław Gruszka

6) Sopotnia Wielka - Jan Pilarz

7) Pewel Wielka - Piotr Juraszek

8) Przyborów - Halina Kubica

9) Mutne - Sławomir Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe