Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVII/252/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013, poz 1399 ze zm.), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmianę do załącznika określonego w § 3 uchwały Nr XXVII/252/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/252/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus


Załącznik do Uchwały Nr XVI/109/2015
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 19 listopada 2015 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GRUPA ODPADÓW

ZABUDOWA

OBIEKTY

JEDNORODZINNA

WIELOMIESZKANIOWA

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

co najmniej 1 raz w tygodniu

co najmniej 2 razy w tygodniu

co najmniej 2 razy w tygodniu

co najmniej 2 razy w tygodniu

PAPIER

co najmniej 1 raz w miesiącu

SZKŁO

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL

ODPADY ZIELONE

co najmniej 1 razy w tygodniu (czerwiec - sierpień)

co najmniej 2 razy w miesiącu (wrzesień i październik)

co najmniej 1 raz w miesiącu (kwiecień,maj, listopad)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

4 razy w roku - 1 raz na kwartał

AZBEST

1 raz w roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe