Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/138/2015 Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 27 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Określić warunki i tryb wsparcia finansowego realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, który w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 5,

3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

§ 3.

Klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta Ustroń, nie działającemu w celu osiągnięcia zysku może być przyznana dotacja z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

§ 4.

Dotacje dla klubów sportowych przyznawane są w ramach środków finansowych uchwalanych w budżecie Miasta Ustroń na ten cel.

§ 5.

Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć:

1) zapewnienie oraz poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i w dyscyplinach prowadzonych przez kluby sportowe,

2) zwiększenie dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

4) rozwój sportowy dzieci i młodzieży,

5) utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

§ 6.

Dotacja powinna służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla zawodników, ulepszenie i modernizację posiadanego sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportowej lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz pokrycie kosztów remontów bieżących,

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, z tym iż z przyznanej dotacji wynagrodzenie miesięczne dla jednej osoby nie może przekraczać 700 brutto,

6) wynagrodzenia dla osób świadczących usługi dla klubu sportowego, z tym iż z przyznanej dotacji wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi dla jednej osoby nie może przekraczać 10% przyznanej dotacji,

6) organizację imprez sportowych.

§ 7.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników tego klubu,

3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

5) wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń dla zawodników, członków organów klubu sportowego, pozostałych członków klubu sportowego,

6) wypłaty stypendiów sportowych i nagród pieniężnych,

7) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 6.

§ 8.

1. Formą wypłaty z budżetu Miasta Ustroń dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały może być przekazanie klubowi sportowemu, po zawarciu umowy, środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez klub sportowy po zawarciu umowy.

2. O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz Miasta Ustroń podczas przyznawania dotacji.

3. Dotacja jest przekazywana po zawarciu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

§ 9.

1. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznawana przez Burmistrza Miasta Ustroń na wniosek klubu sportowego.

2. Wniosek winien być złożony do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym projekt ma być realizowany, z zastrzeżeniem roku 2015, w którym wniosek może być złożony w okresie do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Ustroń, ul. Rynek 1.

5. Formularz wniosku, o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

6. W przypadku gdy wniosek nie został wypełniony zgodnie ze wzorem, jest niepełny lub zawiera inne braki lub nieścisłości uniemożliwiające jego rozpatrzenie Burmistrz Miasta Ustroń wzywa do przedłożenia przez klub sportowy w terminie 7 dni uzupełnień lub sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku powoduje jego odrzucenie.

§ 10.

1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje Burmistrz Miasta Ustroń uwzględnia:

1) dochowanie wymagań formalnych,

2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 5,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu), w tym wysokość planowanych środków własnych na jego realizację oraz środków z innych źródeł,

4) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy, w tym posiadane lub planowane zasoby kadrowe (w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną), rzeczowe, lokalowe umożliwiające realizację projektu,

5) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Miasta Ustroń, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków.

2. Burmistrz Miasta Ustroń powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych wniosków. W skład Komisji Konkursowej wchodzą co najmniej 3 przedstawiciele Burmistrza Miasta Ustroń oraz co najmniej 4 przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta Ustroń. Burmistrz Miasta Ustroń w drodze zarządzenia określi regulamin działania Komisji Konkursowej.

§ 11.

1. Burmistrz Miasta Ustroń dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.

2. Po wyborze projektów Burmistrz Miasta Ustroń kolejno:

1) informuje pisemnie kluby sportowe o przyznanych kwotach dotacji (w tym o formach, o których mowa w §8 ust. 1) na wybrane projekty, o nieprzyznaniu dotacji albo o odrzuceniu projektu;

2) wzywa kluby sportowe do weryfikacji ostatecznego zakresu projektu poprzez aktualizację harmonogramu i kosztorysu przy uwzględnieniu wysokości dotacji, o której mowa w ust.1 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

3) zamieszcza na stronie internetowej Miasta Ustroń, w Biuletynie Informacji Publicznej informację o projektach, które uzyskały dotację, kwotach i ich przedmiocie.

§ 12.

1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja Burmistrz Miasta Ustroń zawiera umowę na czas realizacji projektu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać elementy określone w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

3. Integralną częścią umowy jest wniosek wraz z zaktualizowanym harmonogramem, kosztorysem i opisem zadań.

§ 13.

1. Burmistrz Miasta Ustroń poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Miasta Ustroń,

4) prowadzenie przez klub sportowy dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta Ustroń.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miasta Ustroń jest imienne upoważnienie od Burmistrza.

§ 14.

1. W terminie określonym w umowie klub sportowy rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie Burmistrzowi Miasta Ustroń prawidłowo wypełnionego sprawozdania z wykorzystania dotacji, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/138/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/138/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe