Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/176/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Zabrze instrumentem płatniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 61 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), stanowiących dochód budżetu Miasta Zabrze, innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Uzasadnienie

Przepis art. 61 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) umożliwia zapłatę podatków stanowiących dochody budżetowe gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, po podjęciu w tym zakresie uchwały Rady Miasta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy będą mogli skorzystać z tej formy zapłaty podatku, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe