Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 83/XIII/15 Rady Gminy Janów

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala, co następuje:

§ 1.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 231/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 83/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 83/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 83/XIII/15
Rady Gminy Janów
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe