Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 80/XI/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.5 i art.7 ust.3 oraz art.20 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany

uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 zł.

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 21,40 zł.

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,68 zł.

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,65 zł.

5. od garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej za wyjątkiem tych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej 7,30 zł.

6. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,00 zł.

7. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,85 zł.

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,54 zł.

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,36 zł.

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, rekreacji, sportu, gospodarki komunalnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. grunty zajęte pod pasy drogowe dróg innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione w § 2 nie mają zastosowania do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 293/XXXVIII/14 z dnia 30 października 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe