Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 114/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1381 ze zm.), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1484 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mykanów na rok 2016 do kwoty 51,20 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe