Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Świętochłowice
uchwala:

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Rafał Łataś


Załącznik do Uchwały Nr XIII/115/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 września 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa

1) Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Świętochłowice;

2) Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;

3) Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich;

4) Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości, służacych do użytku publicznego w sposób obejmujący:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;

2) użycie środków uszorstniających tj. piasku lub innych środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Uprzątnięcie zanieczyszczeń z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić co najmniej w ? jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przy nieruchomoci wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia nieruchomość służącą do użytku publicznego należy oczyszczać na całej szerokości.

4. Zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia akcji deratyzacji, uwzględniając wymogi wynikające z niniejszego regulaminu.

5. Zapewnienia właściwych warunków usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.

6. Selektywnego zbierania odpadów i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

7. Przekazywania odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych uprawnionemu przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz w roku właścicielom nieruchomości przez gminę.

§ 3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą się odbywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnychna terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Gmina obowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, spełniające wymagania Polskich Norm, o kolorystyce oraz pojemności zgodnej z wymaganiami ujętymi w niniejszym regulaminie. Typ pojemnika należy uzgodnić z firmą obsługującą system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Świętochłowice.

2. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane przez:

1) Umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

2) Poddawanie pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku;

3) Gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania;

4) Zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 5. 1. Na terenie miasta Świętochłowice urządzenia służące do zbierania odpadów to:

1) Kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l;

2) Pojemniki na odchody zwierzęce o minimalnej pojemności 30 l;

3) Pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 120 l;

4) Worki z folii PE o minimalnej pojemności 20 l;

5) Pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, metali, papieru i tektury, odpadów biodegradowalnych o minimalnej pojemności 120 l;

6) Kontenery na odpady budowlane o minimalnej pojemności 3000 l lub worki typu Big Bag o minimalnej pojemności 1m3;

7) Kontenery na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe o minimalnej pojemności 3000 l;

8) Oznakowane pojemniki o minimalnej pojemności 10 l na odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub kontenerach w kolorze czarnym, metalicznym lub szarym o minimalnej pojemności 120 l, uwzględniając następujące warunki:

1) Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje do 4 osób - minimalnie jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 5 osób - minimalnie dwa pojemniki o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l;

3) Nieruchomości wielolokalowe należy wyposażyć w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika wytwarzania odpadów, który zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego w regionie II wynosi:

a) w 2017 r. - 427 kg/Ma,

b) w 2020 r. - 450 kg/Ma,

c) w 2022 r. - 466 kg/Ma.

4) W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych istnieje możliwość umieszczenia nadmiaru odpadów w czarnych workach o minimalnej pojemności 120 l;

5) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, w tym działalność gospodarcza, instytucje oświaty, zdrowia i instytucje religijne, należy wyposażyć w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, w ilości wynikającej z zastosowania następujących przeliczników przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej 2 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

b) dla placówek oświatowych 2 l na każdego uczęszczającego i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

c) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m2, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

d) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,

e) dla lokali gastronomicznych 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

h) dla domów opieki, hoteli, pensjonaty itp. 20 l na 1 łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

i) dla lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l, jeżeli w obrębie tej nieruchomości lub nieruchomości przyległych nie znajdują się kosze uliczne,

j) dla organizacji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. oraz punktów handlowych lub usługowych nie spełniających warunków zawartych w podpunktach "a" do "i", w których zatrudnionych jest i przebywających na stanowisku pracy w czasie jednej zmiany nie więcej niż dwie osoby, nie mniej niż jeden worek 60 l.

6) Ogrody działkowe zrzeszone należy wyposażyć w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych;

7) Ogrody działkowe zrzeszone należy wyposażyć w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o następujący rodzaj przeliczenia tj. 60 l /miesiąc na każdą działkę;

8) Niezrzeszone ogrody działkowe należy wyposażyć w odpowiednio oznakowane worki lub pojemniki o minimalnej pojemności 60 l/miesiac;

9) Boksy garażowe należy wyposażyć w worki o minimalnej pojemności 120 l;

10) Niezabudowane nieruchomości rekreacyjne należy wyposażyć w odpowiednio oznakowane worki o minimalnej pojemności 120 l;

11) Cmentarze należy wyposażyć w kontenery na odpady komunalne o minimalnej pojemności 1100 l. W okresach zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów należy zwiększyć ilość pojemników lub częstotliwość ich opróżniania celem zapobiegnięcia ich przepełnieniu;

12) Targowiska należy wyposażyć w pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności 120 l/stoisko;

13) Targowiska należy wyposażyć w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych o minimalnej pojemności 1100 l;

14) Prowadzący działalność handlową i gastronomiczną przy obiektach, w których prowadzona jest ta działalność są zobowiązani do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych w nich odpadów komunalnych.

3. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w celu ustalenia warunków ich odbioru.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki "u źródła" następujących rodzajów odpadów:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) szkło,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal,

d) odpady biodegradowalne.

2) zabudowa wielorodzinna:

a) szkło,

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

c) odpady biodegradowalne.

3) nieruchomości niezamieszkałe:

a) szkło,

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

c) odpady biodegradowalne (np. w działkach rekreacyjnych, ogrodach działkowych).

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów, wymienionych w ust. 4, należy stosować pojemniki/worki o następujących parametrach:

1) zabudowa jednorodzinna - selektywna zbiórka u źródła:

a) odpady z tworzyw sztucznych, metal i opakowania wielomateriałowe - worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze żółtym,

b) odpady szklane - worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze białym/zielonym,

c) papier i tektura - worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze niebieskim,

d) odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki pojemności minimalnej 120 l.

2) zabudowa wielorodzinna - selektywna zbiórka u źródła:

a) odpady z tworzyw sztucznych, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

b) odpady szklane - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

c) odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.

3) nieruchomości niezamieszkałe - selektywna zbiórka u źródła

a) odpady z tworzyw sztucznych, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o pojemności 120 l w kolorze żółtym,

b) szkło - stosownie opisane pojemniki o minimalnej objętości 120 l lub worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze białym/zielonym,

c) odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120 l.

§ 5. 1. Gęstość rozmieszczenia koszy ulicznych wynosi:

1) 30 m dla strefy pierwszej, tj. centralnej części miasta i ulic handlowych, otoczenia obiektów użyteczności publicznej;

2) 100 m dla strefy drugiej, tj. dzielnic mieszkaniowych o zabudowie zwartej, terenów rekreacyjnych i skwerów;

3) 200 m dla strefy trzeciej tj. domów wolnostojących.

2. Kosze uliczne należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, w otoczeniu obiektów małej gastronomii w ilości zapobiegającej ich przepełnianiu.

3. Kosze uliczne należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów na zewnątrz pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 6. 1. Papier i tekturę, tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy dostarczać indywidualnie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych, mieszczącego się na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach, zgodnie z regulaminem GPZOWiN oraz regulaminem składowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1800, w soboty 700 -1300.

2. Odpady tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte świetlówki, farby i tusze drukarskie, zużyte oleje można również oddać do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych (MPZOP). Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie kursował w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.czyste.swietochlowice.pl.

3. Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, świetlówki, można również umieszczać w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w określonych miejscach na terenie miasta. Wykaz miejsc dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

4. Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek na terenie miasta. Wykaz aptek dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

5. Mieszkańcy posiadający zużyte baterie mogą je również umieszczać w placówkach oświatowych, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.

§ 7. 1. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać w odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego.

2. Kontenery należy zamawiać u przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru tego typu odpadów.

3. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej przeprowadza się akcyjnie poprzez podstawienie pojemników w poszczególnych dzielnicach miasta z częstotliwością jeden raz na miesiąc. Termin oraz miejsca podstawienia kontenerów określa harmonogram dostępny w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl oraz w siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.

4. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej przeprowadza się akcyjnie raz w miesiącu, poprzez wystawianie przedmiotowych odpadów przed posesją w miejscu dostępnym dla firmy odbierającej odpady. Terminy w których należy wystawić odpady określa harmonogram dostępny w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl oraz w siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.

5. Odpady budowlano-remontowe, rozbiórkowe oraz papę pochodzące z nieruchomości należy umieszczać w odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego lub workach typu BIG BAG.

Rozdział 4.
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

§ 8. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.

2. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, będącej własnością danego właściciela nieruchomości, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

4. Sposób umieszczania pojemników na odpady na drogach nie może utrudniać dojazdu pojazdów, stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu kołowego i pieszych, a w przypadku prowadzenia prac związanych z utrzymaniem dróg w mieście pojemniki winny być usuwane na czas prowadzenia tych prac.

5. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy uprawnionego w celu ich opróżnienia.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż:

1) raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej;

2) dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej.

2. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z koszy ulicznych, działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych z ogrodów działkowych poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 31 października.W okresie od 1 listopada do końca lutego musi nastąpić przynajmniej jeden wywóz w/w odpadów.

4. Częstotliwość pozbywania się odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych z terenu targowisk poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż raz na tydzień.

5. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z garaży winna odbywać się poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice trzykrotnie w ciągu roku zgodnie z harmonogramem odbioru dostępnym na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

6. Częstotliwość pozbywania się odpadów selektywnie zbieranych poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż:

1) dwa razy w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej (zgodnie z harmonogramem wywozów przedstawionym właścicielowi nieruchomości);

2) raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej;

3) dwa razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych.

7. Częstotliwość pozbywania się odpadów biodegradowalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż:

1) raz na dwa tygodnie w nieruchomościach zamieszkałych;

2) raz w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem ogrodów działkowych oraz targowisk).

8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ z przepełnionego zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych.

9. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych należy obliczyć biorąc pod uwagę średnią ilość wytwarzanych dziennie nieczystości ciekłych przez pojedynczego mieszkańców, tj. 0,1 m3 /mieszkaniec/doba.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;

2) zaopatrzenie się w worki do zbierania psich odchodów.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem dworców i przystanków komunikacji publicznej, obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

2) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

3) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi na terenach zielonych mało uczęszczanych dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem (z zastrzeżeniem punktu 5);

4) pies może być zwolniony ze smyczy (nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne oraz chartów rasowych i ich mieszańców) na terenach zielonych mało uczęszczanych jedynie w kagańcu;

5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. należy umieszczać w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które należy deponować w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

§ 11. 1. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do składowania w 2020 r. nie więcej niż 35% ilości odpadów ulegających biodegradacji.

2. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku. Przy przyjęciu następujących poziomów selektywnego zbierania:

1) Papieru i tektury - 15%

2) Szkła - 25%

3) Metali - 15%

4) Tworzyw sztucznych - 15%.

3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych w wysokości 50% w 2020 r.

4. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się do 2020 roku 70% poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

5. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych na poziomie 50% w 2020 r.

6. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i ogrodowych. Zakłada się 20% poziom selektywnego zbierania tych odpadówdo roku 2020.

7. Selektywne zbieranie odpadów z terenów zielonych. Zakłada się 90% poziom selektywnego zbierania tych odpadów na rok 2020.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej

§ 12. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2015 r., poz 625).

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach użyteczności publicznej.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1 Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej obejmuje wszystkie budynki
mieszkalne, użytkowe, zakłady handlowe, sklepy, magazyny, obiekty przemysłowe, fabryki, wytwórnie i przetwórnie artykułów spożywczych, obiekty kolejowe oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

2. Powszechna deratyzacja okresowa winna być przeprowadzona minimum dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) oraz na każde polecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Ustala się nastepujace terminy przeprowadzania deratzacji prewencyjnej:

1) wiosna : od poniedziałku 11 tygodnia roku do piątku 15 tygodnia roku,

2) jesień od poniedziałku 38 tygodnia roku do piątku 42 tygodnia roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe