Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/275/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11 art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art.15 art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.), art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1484 z późn.zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów § 10. otrzymuje brzmienie:

10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe