Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/280/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2016 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1445)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Ustala się obowiązującą na rok 2016 stawkę opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela w wysokości:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie -110 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 17 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 218 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

a) za usunięcie - 478 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 37 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 597 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 49 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 846

b) za każda dobę przechowywania - 71

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1247 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 132

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1518 zł;

b) za każda dobę przechowywania - 196 zł;

2. Do pokrycia kosztów wymienionych w ust.1 obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 2.

1. Ustala się obowiązującą na rok 2016 wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 55 zł;

2) motocykl - 109 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t- 239 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 298 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 423 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 623 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 759 zł;

2. Do pokrycia kosztów wymienionych w ust.1 obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr LI/1006/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe