Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasiągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka, zwany dalej "Regulaminem", w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXII/262/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik do Uchwały Nr IX/88/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczycva Wielka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);

2. Właścicielu - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

3. Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka miejsca odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

4. Harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczonych właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę.

5. Pojemniku - rozumie się przez to urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym wykonanym z metalu lub tworzywa sztucznego.

6. Worku - rozumie się przez to opakowanie jednorazowe służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości:

- papieru

- metalu

- tworzyw sztucznych

- szkła

- opakowań wielomateriałowych

- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych

ulegających biodegradacji

- popiołów z palenisk.

2. Dodatkowo właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

- przeterminowanych leków i chemikaliów

- zużytych baterii, akumulatorów i świetlówek

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- mebli i odpadów wielkogabarytowych

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- zużytych opon

- odpadów zielonych.

3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 do 2 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość nieruchomości. Środki użyte do tych celów należy usunąć z nieruchomości niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w miejscu, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów, tak by mogły je posprzątać służby utrzymujące jezdnię w stanie czystości.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą powodowały zanieczyszczenia zbiorników wodnych i ziemi.

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

§ 7. Na terenie gminy Wręczyca Wielka biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:

1. Parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że parkowanie samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

2. Spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach;

3. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

4. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

5. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

6. Umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

7. Malowania graffiti bez zgody właściciela obiektu;

8. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

9. Zakopywania padłych zwierząt domowych;

10. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone;

11. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

12. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

13. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

14. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)

15. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.)

16. Składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2003 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

17. Prowadzenia akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu;

18. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę targowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, selektywne zbieranie surowców i materiałów wydzielonych z odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) oraz szkło gromadzi się w workach z folii PEHD, pozostałe zmieszane odpady komunalne gromadzi się w pojemnikach będących na wyposażeniu nieruchomości. Zebrane surowce i odpady przekazuje się, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorstwu wybranemu przez Gminę w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówień publicznych.

2. Przy wyborze pojemności i ilości pojemników na pozostałe odpady komunalne uwzględnia się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania pozostałych po segregacji, zmieszanych odpadów komunalnych powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach - o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące zasady:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 - 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 i więcej osób - dwa pojemniki o pojemności 0,24 m3,

3) dla budynków zamieszkalnych wielorodzinnych - pojemniki o pojemności 0,24 m3 na rodzinę lub urządzenie o pojemności nie mniejszej niż, będącej wielokrotnością liczby rodzin i pojemności 0,24m3 ,

4) dla nieruchomości lokali handlowych pojemnik minimum 0,12 m3, w przypadku większej ilości odpadów liczba pojemników zgodnie z deklaracją,

5) dla nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza jeden pojemnik o pojemności minimum 0,12 m3 1 - 4 pracowników, w przypadku większej ilości odpadów liczba pojemników zgodnie z deklaracją,

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 0,12 m3,

7) dla cmentarzy - nie mniej niż pojemnik 1,1 m3, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych,nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3 lub zgodnie z deklaracją,

8) dla nieruchomości zamieszkałej pojemnik o pojemności 0,12 m3 do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpowiednio: w miesiącach maj-wrzesień na gromadzenie bioodpadów - odpadów zielonych, natomiast w miesiącach październik-kwiecień na popiół z palenisk,

9) dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku i powstają odpady komunalne pojemnik o pojemności 0,24 m3

5. Selektywnie zbierane surowce i materiały wydzielone z odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) oraz szkło należy gromadzić i przekazywać w dostarczonych przez przedsiębiorstwo w workach lub pojemnikach, o którym mowa w ust. 1 w następujących ilościach:

1) dla nieruchomości zamieszkałych po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i szkło,

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dla każdej rodziny po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i szkło,

3) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne po jednym worku 120 dm3 z folii PEHD na papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i szkło, w przypadku większej ilości odpadów zebranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki.

6. Worki 120 dm3 z folii PEHD na gromadzenie i przekazywanie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego (w tym opakowań wielomateriałowych) oraz szkła dostarczane będą bezpłatnie w ilości określonej w ust. 5 przez przdsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1. W kolejnych miesiącach, przedsiębiorca dostarczał będzie do poszczególnych nieruchomości nowe worki w ilości worków odebranych od tych nieruchomości.

§ 9. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości i porządku.

§ 10. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 0,025 m3 w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uzytku publicznego

§ 11. 1. Odpady komunalne zmieszane będą usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

2. Selektywne zbieranie surowców i materiałów wydzielone z odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 będą usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest z remontów prowadzonych samodzielnie), żyte opony - należy przekazywać na bieżąco do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać, co najmniej dwa razy w roku lub na bieżąco do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy przekazywaćw sposób selektywny, na bieżąco do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,

6. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji nie zbierane w pojemnikach - unieszkodliwiać w kompostownikach w danej nieruchomości lub na bieżąco przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

7. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazywanie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi), co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worki przeznaczone do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 13. 1. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

2. Właściciele nieruchomości posiadających przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

§ 14. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadów do skarmiania zwierząt. Powyższe wymaga złożenia informacji w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka przez właściciela nieruchomości w deklaracji.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

3. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich nieruchomościach położonych na obszarach obowiązkowej deratyzacji w okresie wiosennym i jesiennym.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wprowadza się obowiązek obowiązkowej deratyzacji w miejscach objętych zagrożeniem epidemiologicznym. Termin i obszar deratyzacji uzgadnia się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe