Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie,

2) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) sposób rozpowszechniania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rachunek Gminy Zawiercie, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych odpady określone w §3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w §6 ust. 4.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

3) papier i tektura;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie);

6) odpady wielkogabarytowe;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.

3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.

5. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki i worki przed nieruchomość.

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach odbierane będą nie rzadziej niż:

- jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku zabudowy jednorodzinnej,

- jeden raz w tygodniu - w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

2) Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki gromadzone w odpowiednich workach lub pojemnikach należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością :

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej: · Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, natomiast w okresie letnim od 1 maja do 30 września jeden raz na 2 tygodnie; · Szkło bezbarwne i kolorowe - nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące; · Papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące; · Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w miesiącu listopadzie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej: · Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; · Szkło bezbarwne i kolorowe - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; · Papier i tektura - według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; · Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, natomiast w miesiącu listopadzie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

3) Odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Odpady wielkogabarytowe zbierane będą w tym samym dniu, co zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), z tym, że podmiot, który będzie zbierał odpady wielkogabarytowe oraz ZSEiE wykona dwa odrębne kursy zbiórki lub będzie zbierał wymienione odpady jednym kursem za pomocą pojazdu przystosowanego do zbierania dwóch frakcji odpadów. Odpady te należy wystawiać przed nieruchomość w dniu zbiórki zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zabudowie wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe będą odbierane łącznie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Warunkiem jest ustawienie tych odpadów przy kontenerach. Odbiór tych odpadów będzie odbywał się raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dopuszcza się zbieranie jednym transportem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pomocą pojazdu przystosowanego do zbierania dwóch frakcji.

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie jednorodzinnej odbierany będzie dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie w tym samym dniu co odpady wielkogabarytowe, z tym, że podmiot, który będzie zbierał ZSEiE oraz odpady wielkogabarytowe wykona dwa odrębne kursy zbiórki lub będzie zbierał wymienione odpady jednym kursem za pomocą pojazdu przystosowanego do zbierania dwóch frakcji odpadów. Odpady te należy wystawiać przed nieruchomość w dniu zbiórki zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zabudowie wielorodzinnej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany łącznie z odpadami wielkogabarytowymi. Warunkiem jest ustawienie tych odpadów przy kontenerach. Odbiór tych odpadów będzie odbywał się raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dopuszcza się zbieranie jednym transportem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych za pomocą pojazdu przystosowanego do zbierania dwóch frakcji.

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je nieodpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 5. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony na każdą nieruchomość zamieszkałą (domy jednorodzinne) oraz zarządcom nieruchomości wielorodzinnych przez przedsiębiorcę, z którym zostanie podpisana umowa w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (dla nieruchomości jednorodzinnych oraz dla nieruchomości wielorodzinnych) będzie również zamieszczony na stronie internetowej Wykonawcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych, jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zawiercie, a także na stronie internetowej Referatu Gospodarki Komunalnej www.czystagmina.zawiercie.eu

§ 6. 1. Na terenie Gminy Zawiercie będą funkcjonowały dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1) Pierwszy będzie prowadzony przez przedsiębiorcę, z którym zostanie podpisana umowa w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Punkt ten będzie czynny przez całą dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Drugi będzie zlokalizowany w Zawierciu przy ul. Krzywej 3 i będzie prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Punkt ten będzie czynny w godzinach ustalonych przez Zarządzającego Punktem.

3. Przyjęte do PSZOK-ów odpady zagospodarowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) Odpady ulegające biodegradacji - trawa, liście gałązki rozdrobnione;

2) Papier i tektura;

3) Szkło;

4) Tworzywa sztuczne;

5) Metale;

6) Opakowania wielomateriałowe;

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) Odpady wielkogabarytowe;

9) Zużyte baterie i akumulatory;

10) Zużyte opony;

11) Przeterminowane leki i chemikalia;

12) Odpady budowlane i rozbiórkowe (niezawierające azbestu);

13) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki);

14) Styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa przyjmowane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ulicy Krzywej 3
w Zawierciu.

5. Do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawiercie mogą przekazywać nieodpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg/mieszkańca/miesiąc (600 kg rocznie). Możliwe jest również odpłatne oddanie do punktu poza limitem większej ilości tych odpadów. Opłata uiszczana gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

6. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Krzywej 3 w Zawierciu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawiercie mogą przekazywać nieodpłatnie styropian budowlany i wełnę mineralną w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok oraz papę odpadową w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok. Możliwe jest również odpłatne zamówienie usługi odbierania tych odpadów przez uprawnionego przedsiębiorcę.

7. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów z działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

8. Pracownicy obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych maja prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienionych w ust.4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów w PSZOK, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 7. 1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuacje, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się:

1) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80 % objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów zmieszanych nie więcej niż 20 % odpadów, wobec, których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki;

2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95 % objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów zmieszanych nie więcej niż 5 % odpadów, wobec, których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 15-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej 5-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiorki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. Utrata prawa do stawki preferencyjnej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 3 miesięcy.

3. Zgodnie z zapisami umowy w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz do odebrania worków wypełnionych, w co najmniej 50 % ich pojemności (szkło) i w co najmniej 80 % ich pojemności (pozostałe odpady selektywnie zebrane).

§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą złożyć reklamację do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego:

1) pisemnie,

2) elektronicznie na adres e-mailowy: mailto:gospodarkakomunalna@zawiercie.eulub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.czystagmina.zawiercie.eu.

2. Reklamacja powinna zawierać, dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia oraz w przypadku reklamacji złożonej pisemnie czytelny podpis osoby składającej reklamację.

3. Reklamacja, która nie będzie zawierała danych określonych w ust. 2, nie zostanie uwzględniona.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Składający reklamację zostanie powiadomiony o załatwieniu sprawy w formie pisemnej w przypadku złożenia skargi w formie pisemnej lub elektronicznie w przypadku złożenia skargi elektronicznie.

§ 9. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zawierciu, wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXI/306/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe