Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

Rada Gminy Bojszowy uchwala:

§ 1.

Określić szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania klientów, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3.

1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.

2. Dochód, który stanowi podstawę obliczenia wysokości odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3. Cenę godziny usług opiekuńczych oblicza się dzieląc kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustaloną w obowiązującym rozporządzeniu rady ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę 20 dni, a następnie przez liczbę 8 godzin. Uzyskany wynik mnoży się przez 120%.

4. Cenę godziny specjalistycznych usług opiekuńczych oblicza się dzieląc kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustaloną w obowiązującym rozporządzeniu rady ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę 20 dni, a następnie przez liczbę 8 godzin. Uzyskany wynik mnoży się przez 130%.

5. Ustala się następujące zasady odpłatności:

Procentowy wskaźnik dochodu netto na osobę w rodzinie liczony w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od całkowitego kosztu

(w %)

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% - 150 %

5%

10%

151% - 200%

10%

15%

201%-250%

15%

20%

251% - 300%

20%

25%

301% - 350%

30%

35%

351% -400%

50%

60%

Powyżej 400%

100%

100%

6. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3 lub ust. 4, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust. 5 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 4.

1. Osoba, na rzecz której przyznano usługi może być zwolniona z ponoszenia odpłatności w całości lub części w przypadku, gdy:

1) ponosi odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce opiekuńczej,

2) w rodzinie z usług opiekuńczych korzysta już inny jej członek,

3) wystąpiło zdarzenie losowe, mające wpływ na sytuację majątkową uprawnionego do usług opiekuńczych.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony.

§ 5.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XIX/110/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczeń 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe