Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/127/15 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr LXIII/578/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Mosiądz-Kramorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/127/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe