Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/150/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 18a ust.1 oraz art. 19 pkt 1 lit f oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2016 wprowadza się następującą zmianę: Zmianie ulega § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

1. Wprowadza się na terenie Miasta Zawiercie opłatę od posiadania psów.

2. Ustala się na terenie Miasta Zawiercie roczną stawkę opłaty od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy, nie objęte ustawowym zwolnieniem, w wysokości: 35,00 zł od każdego psa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe