Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta Świętochłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613; ze zm.)


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta Świętochłowice.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Traci moc Uchwała nr LXII/338/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Świętochłowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2002 r. Nr 20 poz. 634).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe