| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 40 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1484)

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur


Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.270.2015
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 29 grudnia 2015 r.

STATUT PLACÓWKI NOCLEGOWNIE MIEJSKIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej, zwana w dalszej treści statutu "Placówką" działa na podstawie ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz .U. z 2015r., poz. 163 z późn.zm.).

§ 2. 1. Obszar działania Placówki obejmuje teren Miasta Ruda Śląska.

2. Siedziba Placówki znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. J. Hallera nr 61A.

3. Placówka prowadzi działalność w budynkach przy ul. L. Tołstoja nr 11 oraz W. Bujoczka nr 12 (Noclegownie dla mężczyzn) oraz ul. Gen. J. Hallera nr 61A (Noclegownia dla kobiet).

§ 3. Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska, działającą w formie jednostki budżetowej.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4. 1. Przedmiotem działania Placówki jest realizacja zadań Miasta Ruda Śląska z zakresu pomocy społecznej wobec osób pozbawionych schronienia poprzez:

1) udzielanie schronienia i zapewnianie tymczasowego miejsca noclegowego w Noclegowniach,

2) udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej,

3) działania na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym prowadzenie poradnictwa.

2. Korzystanie z usług Placówki następuje na podstawie Regulaminu opracowanego przez Dyrektora i zatwierdzanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z tym, że korzystanie z tymczasowych miejsc noclegowych w Noclegowniach możliwe jest pomiędzy godzinami 16.00 a 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych istnieje możliwość wydłużenia godzin korzystania z tymczasowych miejsc noclegowych w Noclegowniach.

3. W celu realizacji zadań statutowych Placówka współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pożytku publicznego, kościelnymi osobami prawnymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

§ 5. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.

2. Z Dyrektorem Placówki stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

3. Dyrektor Placówki w szczególności:

1) zarządza Placówką, kieruje działalnością oraz ustala organizację wewnętrzną Placówki,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Placówki,

3) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, zatrudnia pracowników Placówki.

4. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz zatwierdzonego planu finansowego Placówki.

5. Szczegółową organizację Placówki określają schemat i regulamin organizacyjny ustalane przez Dyrektora Placówki i zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Rozdział 4.
Kontrola i nadzór

§ 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska oraz zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.

3. Za prawidłową gospodarkę finansową oraz zarząd i ochronę mienia Placówki odpowiada Dyrektor.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 8. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »