Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 107/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Gminy Konopiska
uchwala:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:

1) Wójt Gminy Konopiska;

2) Radni Gminy Konopiska w liczbie co najmniej pięciu;

3) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Konopiska.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) zasięg terytorialny konsultacji;

3) proponowane formy i czas przeprowadzenia konsultacji;

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy Konopiska w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania);

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny podpis (co najmniej 100 osób).

5. Wójt Gminy rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta Gminy wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Gminy.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Wójt Gminy uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy , o którym mowa w ust. 1, określa formę i termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) protokołowanych otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy;

2) poprzez badania ankietowe;

3) poprzez sondaże internetowe;

4) zbieranie uwag do zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konopiska oraz na stronie internetowej Gminy Konopiska lub na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska projektów uchwał.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy raport z wyników konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konopiska;

2) Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska;

3) Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska "PASMA".

2. Raport z konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na pierwszej sesji od zakończenia konsultacji.

3. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub dodatkowych analiz terminy o których mowa w ust.1 i ust.2, mogą być dłuższe. Informacje o przesunięciu terminu i jego przyczynach podaje się do publicznej wiadomości publikując w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Raport , o którym mowa w ust.1 , powinien zawierać co najmniej informacje o:

1) osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

2) przeprowadzonej akcji informacyjnej;

3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacji;

4) zebranych opiniach mieszkańców;

5) sposobie ustosunkowania się Wójta Gminy Konopiska do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.

§ 6. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

3. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy Konopiska , podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

4. Koszty konsultacji ponosi Gmina Konopiska.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Konopiska nr 39/V/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2007. Nr 100 poz.2039.)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe