Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/144/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół z terenu Gminy Lelów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowego ich pobrania i wykorzystania dla:

1) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Lelów lub osoby fizyczne,

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Lelów, zwanych dalej "szkołami".

2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) Wójta - Wójta Gminy Lelów,

2) Gmina - Gminę Lelów,

3) ustawę - ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).

§ 2. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Za kryterium bliskości przyjmuje się odległość drogową siedziby Gminy od siedziby gminy lub powiatu prowadzącego szkołę publiczną danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej "organem prowadzącym", składa wniosek o udzielenie dotacji nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Złożenie wniosku z informacją o planowanej liczbie uczniów jest warunkiem udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2g ustawy.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja nie zostanie udzielona, gdy dane wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 2, będą niezgodne z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

4. Wysokość dotacji w budżecie gminy ustala się oddzielnie dla każdej szkoły na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie określonym w ust. 1.

5. W pierwszym roku prowadzenia szkoły wniosek należy złożyć w ciągu 5 dni od dnia przekazania szkoły.

6. W przypadku przekazania przez Gminę - w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy, prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, dotacja będzie przysługiwać od dnia przekazania szkoły na podstawie zawartej umowy.

7. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół na cele wskazane w ustawie. Ze środków przekazanej dotacji nie pokrywa się wydatków inwestycyjnych.

8. Dotacje przekazuje się w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień będzie przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy wskazany we wniosku sporządzonym wg wzoru, o którym mowa w ust. 2.

9. Właściwe służby finansowe organu dotującego przekazują podmiotowi dotowanemu pisemną informację o wielkości rocznej dotacji określonej w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do przekazania organowi dotującemu nie później niż do 10 dnia miesiąca informację na temat rzeczywistej, ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania liczby uczniów uczęszczających do szkoły wg stanu na 1 dzień miesiąca, w którym nastąpi udzielenie dotacji. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zawartej informacji, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie Gminie korekty podanej wcześniej informacji.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków przedstawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji przekazuje Gminie rozliczenie wykorzystania dotacji:

1) do dnia 20 lipca - za pierwsze półrocze danego roku tj. za okres od 1.01. do 30.06.

2) do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za cały rok tj. za okres od 1.01 do 31.12.

3. W przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji przedstawia Gminie rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od tej daty.

4. Gmina ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i informacji w dowolnym wskazanym terminie.

5. Wynikająca z rozliczenia:

1) różnica pomiędzy kwotą dotacji należnej a kwotą dotacji przekazanej zostanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego do otrzymywania dotacji, w terminie 15 dni od dnia dostarczenia rozliczenia,

2) różnica pomiędzy kwotą dotacji przekazanej a kwotą dotacji należnej podlega zwrotowi, na rachunek bankowy Gminy, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 6. 1. Szkoły, na prowadzenie, których Gmina udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji, zgodności danych o liczbie uczniów zawartych w miesięcznych informacjach i w rozliczeniach otrzymanej dotacji oraz zgodności księgowych dowodów źródłowych z podanymi w zestawieniu.

2. Kontrola może być planowana lub doraźna. W przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o niej zawiadomiona, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły.

4. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są pracownicy Urzędu Gminy Lelów, imiennie upoważnieni przez Wójta.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

6. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne kierowane do podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

9. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić Gminę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Lelów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1555).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/144/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/144/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/144/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe