Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) ; art. 15 , art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 j.t. z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Mszanie
uchwala :

§ 1. 1) Wprowadzić opłatę targową na terenie Gminy Mszana.

2) Stawkę dzienną opłaty targowej określa się w wysokości 15,00 zł od metra bieżącego.

§ 2. 1) Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie trwania imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Mszana oraz jej jednostki organizacyjne na terenie:

- Parku Sołeckiego w Mszanie

- Obszaru Rewitalizacji Centrum Połomi

- teren wokół boiska sportowego w Gogołowej.

2) Opłaty targowej nie pobiera się w przypadku sprzedaży na terenach będących własnością prywatną.

§ 3. Poboru opłaty targowej dokonywać będą sołtysi :

- sołectwo Mszana - Ilona Mura

- sołectwo Połomia - Magdalena Herman

- sołectwo Gogołowa - Wioleta Szotek

§ 4. Ustalić wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 10 % zainkasowanych należności.

§ 5. Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2016 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 8. Uchwała podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Nr 95, poz. 849 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3, Rada Gminy może wprowadzać inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2016 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Maksymalna stawka opłaty targowej według Obwieszczenia Ministra Finasów wynosi 758,47 zł.

W projekcie uchwały zaproponowano zastosowanie stawki opłaty targowej w wysokości 15,00 zł, tj. bez zmian w stosunku do 2015 roku

Ponadto, w związku ze zmianą Art. 15 ust 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który w nowym brzmieniu będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 roku należy dokonać zmian w Uchwale Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2016 rok. Podczas organizacji imprez przez Gminę Mszana lub jej jednostki organizacyjne pobieranie opłaty targowej może powodować wzrost kosztów organizacji tych imprez, a koszty te pokrywane są z Budżetu Gminy Mszana.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe