Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 125/XV/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarny Las

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ulicy stanowiącej drogę gminną o nr 464, biegnącej prostopadle do ulicy Poprzecznej w kierunku północnym, nadać nazwę ulica Świerkowa.

§ 2. Przebieg i granice ulicy oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulicy stanowiącej drogę gminną o nr 471 biegnącej prostopadle do ulicy Częstochowskiej w kierunku Lasów Państwowych, nadać nazwę ulica Brzozowa.

§ 4. Przebieg i granice ulicy oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/XV/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125/XV/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe