Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/126/2016 Rady Gminy Porąbka

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20 a, 20 c ust. 4 i 6 oraz 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/20/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie: "kandydat czteroletni, pięcioletni oraz sześcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 10 punktów."

2) w § 2 skreśla się pkt 6).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Drabek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe