Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/108/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. 2014. poz.714 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2.

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 3.

1. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 1 może być przyznany:

a) medal za wysokie wyniki sportowe w danym roku wraz z nagrodą pieniężną,

b) tytuł i puchar dla sportowca roku wraz z nagrodą pieniężną.

2. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 2 można być przyznana nagroda pieniężna.

3. Osobie, o której mowa w § 1 pkt 3 można przyznać statuetkę "Zasłużony dla sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz".

§ 4.

1. Medal za wysokie wyniki sportowe w danym roku przyznaje się osobie, która biorąc udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów/seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego:

a) zajęła medalowe miejsce w mistrzostwach Polski, lub

b) brała udział w mistrzostwach świata lub Europy, lub

c) brała udziału w igrzyskach olimpijskich, lub

d) zajęła medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.

2. Medal za wysokie wyniki sportowe otrzymuje każdy zawodnik drużyny, która osiągnęła wyniki opisane w ust. 1 w rywalizacji w dyscyplinie drużynowej.

3. Drużynie o której mowa w ust.3 otrzymuje także nagrodę pieniężną w wysokości brutto od 500,00 zł. do 3000,00 zł.

§ 5.

1. Nagroda pieniężna, o której mowa w § 3 ust. 2 może być przyznana w wysokości od 500,00 zł. do 1000,00 zł.

2. Nagrodę pieniężną można przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, o jakich mowa w § 4.

§ 6.

1. Statuetkę "Zasłużony dla sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz" można przyznać w każdym roku jednej osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych przyczyniła się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz lub popularyzacji sportu/określonej dyscypliny sportu na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz.

2. Statuetkę "Zasłużony dla sportu w Gminie Radziechowy-Wieprz" jedna osoba może otrzymać tylko jeden raz.

§ 7.

1. Wszystkie wyróżnienia i nagrody przyznaje Rada Gminy Radziechowy - Wieprz na podstawie uchwały.

2. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz, Wójt Gminy i Radni Rady Gminy Radziechowy - Wieprz. Kandydatury można zgłaszać w terminie do 28 lutego każdego roku za rok poprzedni.

§ 8.

Rada podejmuje uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród w terminie do końca kwietnia każdego roku, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe