Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie uchylenia w całości uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.) Rada Gminy w Żarnowcu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIV/70/2015.Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


Załącznik do Uchwały Nr XV/75/2016
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe