Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr ON.0050.1000.2016.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Bielsku-Białej, stanowiących miejskie jednostki organizacyjne oraz ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), art. 196 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.),

postanawiam:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania w 2016 r. mieszkańca w domach pomocy społecznej w Bielsku-Białej (stanowiących miejskie jednostki organizacyjne) następująco:

Lp.

Nazwa i adres domu pomocy społecznej

Kwota w zł.

1.

Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" w Bielsku-Białej - ul. Armii Krajowej 181

4.569,88

2.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej - ul. Żywiecka 15

3.163,00

3.

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej - ul. Olimpijska 11

4.292,00

4.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" w Bielsku-Białej - ul. Pocztowa 14a

2.994,00

§ 2. Ustalić średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

Lp.

Nazwa i adres placówki

Kwota w zł.

1.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dom Dziecka" w Bielsku-Białej - ul. Pocztowa 24

5.538,00

2.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dom Dziecka" w Bielsku-Białej - ul. Lompy 9

4.419,00

3.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogotowie Opiekuńcze" w Bielsku-Białej - ul. Lompy 7

5.504,00

4.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Bielsku-Białej - ul. Cygańska 12

3.852,00


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" w Bielsku-Białej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej, Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" w Bielsku-Białej oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Bielska-Białej


Jacek Krywult

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe