Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/183/2016 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 96 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Rada Gminy Rudziniec

uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rudziniec Nr XVIII/162/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., w załączniku do uchwały stanowiącym Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

- uchyla się § 1, § 3 i § 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe