Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/20/12/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Milówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 5 a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 460 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 870) działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministrem Obrony Narodowej

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej odcinek drogi wojewódzkiej o długości 11 km położony na terenie gminy Milówka, który został pozbawiony kategorii drogi gminnej i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie uchwały nr XII/52/2015 Rady Gminy Milówka z dnia 9 września 2015 roku.

2. Lokalizację odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ust. 1, pokazano na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/20/12/2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe