Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie zestawienia za rok 2015 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Pilchowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 296) oraz art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2014r., 150 ze zm.)

Wójt Gminy Pilchowice
ogłasza

1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Gminy Pilchowice, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Zestawienie wymienione w pkt 1 obejmuje w odrębnych tabelach okres pierwszego półrocza
2015 roku oraz okres drugiego półrocza 2015 roku

3. Udostępnienie w/w zestawień danych następuje również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Wójt Gminy Pilchowice


Maciej Gogulla


Załącznik do Ogłoszenia Nr 1
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe