Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/177/2016 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami) oraz art. 211, 212 i 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżecie gminy na 2016 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 46 767,00 zł.

Dział

Treść

Kwota w

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

38 475,00

Dochody bieżące z tego:

38 475,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

38 475,00

852

Pomoc społeczna

8 292,00

Dochody majątkowe z tego:

8 292,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

8 292,00

w tym:

Dotacje

8 292,00

OGÓŁEM:

46 767,00

Dochody bieżące

38 475,00

Dochody majątkowe

8 292,00

w tym:

Dotacje

8 292,00

2. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 97 383,00 zł.

Dział

Treść

Kwota w zł

758

Różne rozliczenia

89 091,00

Dochody bieżące z tego:

89 091,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

89 091,00

852

Pomoc społeczna

8 292,00

Dochody bieżące z tego:

8 292,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 292,00

w tym:

Dotacje

8 292,00

OGÓŁEM:

97 383,00

Dochody bieżące

97 383,00

w tym:

Dotacje

8 292,00

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 141 819,63 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

600

Transport i łączność

22 000,00

I

Wydatki majątkowe

22 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

I

Wydatki majątkowe

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

60095

Pozostała działalność

12 000,00

I

Wydatki majątkowe

12 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00

801

Oświata i wychowanie

53 354,91

I

Wydatki bieżące

48 926,91

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

48 926,91

II

Wydatki majątkowe

4 428,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 428,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

4 428,00

I

Wydatki majątkowe

4 428,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 428,00

80195

Pozostała działalność

48 926,91

I

Wydatki bieżące

48 926,91

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

48 926,91

852

Pomoc Społeczna

8 292,00

I

Wydatki mątkowe

8 292,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 292,00

85295

Pozostała działalność

8 292,00

I

Wydatki majątkowe

8 292,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 292,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

57 472,72

I

Wydatki bieżące

22 572,72

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

22 572,72

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

22 572,72

II

Wydatki majątkowe

34 900,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

34 900,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

24 900,00

90002

Gospodarka odpadami

10 000,00

I

Wydatki bieżące

10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

10 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

12 572,72

I

Wydatki bieżące

12 572,72

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

12 572,72

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 572,72

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

24 900,00

I

Wydatki majątkowe

24 900,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:

24 900,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

24 900,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

I

Wydatki majątkowe

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

700,00

I

Wydatki bieżące

700,00

Dotacja na zadania bieżące

700,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

700,00

I

Wydatki bieżące

700,00

Dotacje na zadania bieżące

700,00

OGÓŁEM:

141 819,63

I

Wydatki bieżące

72 199,63

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

23 272,72

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

23 272,72

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

48 926,91

II

Wydatki majątkowe

69 620,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:

69 620,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

24 900,00

4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 192 435,63 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

750

Administracja publiczna

700,00

I

Wydatki bieżące

700,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

700,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700,00

75095

Pozostała działalność

700,00

I

Wydatki bieżace

700,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

700,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700,00

801

Oświata i wychowanie

142 445,91

I

Wydatki bieżące

142 445,91

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

142 445,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

138 017,91

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 428,00

80101

Szkoły podstawowe

88 354,91

I

Wydatki bieżące

88 354,91

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

88 354,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

84 926,91

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 428,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

5 000,00

I

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

5 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

80104

Przedszkola

20 000,00

I

Wydatki bieżące

20 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

20 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000,00

80110

Gimnazja

18 091,00

I

Wydatki bieżące

18 091,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

18 091,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 091,00

80111

Gimnazja specjalne

5 000,00

I

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

5 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

80120

Licea Ogólnokształcące

5 000,00

I

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

5 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 000,00

I

Wydatki bieżące

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

1 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

852

Pomoc społeczna

8 292,00

I

Wydatki bieżące

8 292,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

8 292,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 292,00

85295

Pozostała działalność

8 292,00

I

Wydatki bieżące

8 292,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

8 292,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 292,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 997,72

I

Wydatki bieżące

40 997,72

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

7 652,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 652,00

Dotacje na zadania bieżące

33 345,72

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

33 345,72

I

Wydatki bieżące

33 345,72

Dotacje na zadania bieżące

33 345,72

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

7 652,00

I

Wydatki bieżące

7 652,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

7 652,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 652,00

OGÓŁEM:

192 435,63

I

Wydatki bieżące

192 435,63

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

159 089,91

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

21 072,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

138 017,91

Dotacje na zadania bieżące

33 345,72

§ 2. Budżet gminy po zmianach

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 46 040 276,00 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 45 740 276,00 zł

3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. 1. Planowane przychody budżetu wynoszą 2 659 100,00 zł z następujących tytułów:

1) kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł,

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 259 100,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 959 100,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 2 916 300,00 zł, w tym:

2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 42 800,00 zł.

§ 4. Dokonuje zmiany:

1. Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela nr 3a do Uchwały Nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela nr 4 do Uchwały Nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Tabela nr 5 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Tabela nr 6 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Wprowadza się tabelę nr 10 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/149/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/177/2016
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe