Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13.116.2016 Rady Gminy Panki

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156) Rada Gminy Panki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wprowadza się następującą zmianę:

- § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Osobie prowadzącej inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, niespełniającą warunków, o których mowa w art. 90 ust.1c ustawy, przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 60% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Panki


Urszula Bujak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe