| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/224/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z uchwałą Nr IV/55/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej

Rada Miasta Wisła

stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły", przyjętego uchwałą Nr XXXIV/412/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zm.

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 o nazwie "Rysunek planu" stanowiący integralną część niniejszej uchwały oraz będący graficzną częścią ustaleń planu w skali 1:1000;

2) załącznik Nr 2 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu";

3) załącznik Nr 3 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

2. Na rysunku planu określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów;

5) oznaczenie budynku figurującego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

3. Zgodnie z przepisami odrębnymi obszar objęty planem znajduje się w granicach:

1) otuliny parku krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

2) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 347 - "Dolina Rzeki Górna Wisła";

3) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 - "Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)".

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

5. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

1) oznaczenia literowe na początku symbolu - położenie terenu w obrębie jednostki strukturalnej
L-Kopydło;

2) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu określającego rodzaj przeznaczenia terenu - kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem;

3) oznaczenia literowe - rodzaj przeznaczenia terenu.

6. Niniejsza uchwała obejmująca obszar o powierzchni około 10,10 ha w zakresie granic obszaru objętego uchwałą jest zgodna z uchwałą Nr IV/55/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2015 r.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 20°;

2) dachu spadzistym - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°;

3) elewacji frontowej obiektu - należy przez to rozumieć tę część obiektu, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub dojścia do obiektu, z którego widok tego obiektu jest najbardziej eksponowany;

4) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i formą dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy obiektu i maksymalną szerokość elewacji frontowej;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) mieszkaniu funkcyjnym - należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku , w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację obiektów budowlanych, przy czym nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, urządzenia związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji oraz nie dotyczy podziemnych części obiektów;

8) nowym budynku - należy przez to rozumieć budynek, którego realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan;

9) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;

11) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i nowych mierzona po ich zewnętrznym obrysie, w ramach działki budowlanej;

12) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej, na której ta zabudowa jest zlokalizowana, wyrażony liczbowo;

13) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki, wyrażony jako wskaźnik %;

14) powierzchni zabudowy obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć powierzchnię w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi obiektu budowlanego na powierzchnię terenu;

15) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

16) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4;

17) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający lub dopuszczony w niniejszym planie rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4;

18) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu po obu stronach sieci umożliwiający operatorowi dostęp w celu konserwacji, naprawy i remontu sieci;

19) wysokość budowli - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najniżej położonym punktem terenu na obrysie budowli, a najwyżej położonym punktem konstrukcji lub elementu budowli;

20) zabudowie agroturystycznej - należy przez to rozumieć zabudowę w gospodarstwie rolnym o powierzchni minimum 1 ha użytków rolnych w jednym kompleksie stanowiącym całość gospodarczą, w którym prowadzi się również działalność w zakresie usług turystyki - to jest usług hotelarskich oraz wszystkich innych usług świadczonych turystom lub odwiedzającym.

§ 3. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) obszary i tereny górnicze oraz udokumentowane złoża surowców naturalnych;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary osuwania się mas ziemnych.

2. W planie nie ustala się przepisów dotyczących zagadnień wymienionych w ust. 1.

§ 4. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej działki budowlanej położonej w jego granicach.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń terenów opisanych następującymi symbolami:

1) MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.;

2) UP - tereny zabudowy usług publicznych;

3) U - tereny zabudowy usługowej;

4) MP - tereny zabudowy domów wczasowych i pensjonatów;

5) RM - tereny zabudowy zagrodowej i agroturystycznej;

6) ZL - tereny lasów i zadrzewień;

7) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

8) KDG - tereny publicznych dróg klasy "główna";

9) KDL - tereny publicznych dróg klasy "lokalna";

10) KDD - tereny publicznych dróg klasy "dojazdowa";

11) KDX - tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych;

12) KDW - tereny dróg wewnętrznych.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakazuje się:

a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

b) ograniczenie kolorów połaci dachowych dachów spadzistych do barw czerwonej i brązowej lub ich odcieni;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów,

b) stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych ogrodzeń, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych stanowiących część przęsła ogrodzenia;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,

b) zachowanie mostków dla pieszych nad terenami o symbolach WS.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego obszaru objętego planem, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe;

2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych;

3) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na obszarach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, a w szczególności:

a) tereny o symbolach MN1 należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) teren o symbolu MP należy traktować jako tereny mieszkaniowo-usługowe,

c) teren o symbolu RM - należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej;

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami nakazuje się:

a) przy realizacji robót ziemnych związanych z pracami budowlanymi, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie,

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu.

2. Na obszarze objętym planem ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:

1) obszar otuliny parku krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

2) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 347 - "Dolina Rzeki Górna Wisła";

3) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 348 - "Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)".

3. Ustala się konieczność ochrony wód powierzchniowych poprzez:

1) konieczność zapewnienia do wody przez właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych;

2) konieczność pozostawienia pasów wolnych od zabudowy wzdłuż cieków o szerokości minimum 5,0 m od brzegów cieku;

3) zachowanie warunków grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi prawa wodnego.

§ 8. 1. Ochronie podlega dom murowano-drewniany przy ul. Kopydło nr 50 oznaczony na rysunku planu figurujący w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

2. Dla budynków wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) konieczność ochrony gabarytów, kształtu dachu, historycznego rodzaju pokrycia, wystroju architektonicznego elewacji, historycznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz starodrzewia w granicach parceli;

2) zachowanie historycznej kompozycji obiektów ze szczególnym uwzględnieniem cech wymienionych w pkt 1, z dopuszczeniem przekształceń mających na celu dostosowanie budynków do współczesnych standardów użytkowych;

3) zakaz:

a) docieplania elewacji posiadających detal architektoniczny,

b) stosowania współczesnych okładzin na elewacjach,

c) lokalizacji technicznego wyposażenia budynków w sposób pogarszający ich walory ekspozycyjne.

§ 9. 1. Ustala się, że przestrzeń publiczna na obszarze objętym planem stanowiły będą:

1) tereny w liniach rozgraniczających dróg publicznych o symbolach KDG, KDL, KDD i KDX;

2) tereny otoczenia obiektów użyteczności publicznej na terenie o symbolu L1UP.

2. W związku z ust. 1:

1) na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się zakaz lokalizacji obiektów małej architektury, nośników reklamowych i kubaturowych urządzeń technicznych;

2) na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 2 ustala się:

a) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych w czasie organizacji uroczystości,

b) konieczność stosowania ujednoliconej stylistyki obiektów małej architektury oraz zagospodarowania powierzchni terenu.

§ 10. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna powierzchnia działek - 600,0 m2;

2) minimalna szerokość frontu działek - 18,0 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°-110°.

§ 11. Dla istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych należy zapewnić strefy techniczne, a dla sieci gazowych strefy kontrolowane o szerokościach uzależnionych od średnicy, wieku i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem ustala się:

1) podstawową obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę publiczną przylegającą do obszaru objętego panem;

2) dopuszcza się realizację dojazdów w ramach terenów o symbolach MN1, L1RM, L1UP i L1U, przy zachowaniu minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 5,0 m.

2. W zakresie systemu parkowania ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 wskaźniki służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych w zależności od planowanego programu inwestycji:

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe,

c) 1 miejsce na 2 miejsca noclegowe w pensjonacie i obiekcie agroturystycznym,

d) 1 miejsce na 3 miejsca w obiekcie użyteczności publicznej zlokalizowanym na terenie o symbolu L1UP;

2) w ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w pkt 1 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu;

3) dopuszcza się możliwość parkowania przykrawężnikowego w ramach odcinków dróg o symbolach L2KDD i L3KDD.

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach odpowiadających potrzebom;

2) dopuszcza się realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących, w tym prowadzenia sieci w kanałach zbiorczych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 3 pełne pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej;

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się pobór wody ze studni przydomowych spełniającej kryteria wody pitnej lub gospodarczej.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych ustala się się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków komunalnych do parametrów ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni lub gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach z okresowym ich opróżnianiem zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się:

a) zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora, pod warunkiem braku możliwości odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzenie wód do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących wody oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na regulację zrzutu wody do odbiornika.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się:

a) usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

b) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi;

2) zakazuje się składowania i utylizacji odpadów.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się możliwość zaopatrzenia z dystrybucyjnej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się lokalne, indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła z indywidualnych, w tym niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii cieplnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się:

a) budowę stacji transformatorowych,

b) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem energii wiatrowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej w formie lamp hybrydowych słoneczno-wiatrowych.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem.

§ 14. Ustala się, że teren o symbolu L11MN1 do czasu zagospodarowania zgodnie z przepisami planu może być tymczasowo włączony do przeznaczenia, urządzenia i użytkowania ustalonego w planie dla terenu o symbolu L1RM.

§ 15. Dla terenów w granicach obszaru objętego planem ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolach MN1 - 30%;

2) tereny o symbolach U, UP, MP i RM - 20%;

3) pozostałe tereny - 5%.

Rozdział 3.
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

§ 16. 1. Wyznacza się tereny o symbolach L1MN1-L11MN1, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na wysokości poniżej 550 m n.p.m.;

2) uzupełniające:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, pensjonaty,

b) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe, garaże, budynki gospodarcze,

c) ogrody, obiekty małej architektury,

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) warsztatów napraw i obsługi samochodów, stacji paliw,

b) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych;

2) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) geometria dachów - dachy spadziste z dopuszczeniem dachów płaskich na fragmentach budynków mieszkalnych oraz dla zabudowy towarzyszącej,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 30%,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 0,4,

e) minimalna intensywność zabudowy - 0,05,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki - 12,5 m,

- budowle - 15,0 m,

- obiekty małej architektury - 6,0 m,

g) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 450 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 30,0 m.

§ 17. 1. Wyznacza się teren o symbolu L1UP, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa usług publicznych;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i związane z funkcją obiektu istniejącego,

b) dojazdy, miejsca parkingowe, chodniki,

c) zieleń urządzona,

d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej oraz garaży i budynków gospodarczych;

2) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) geometria dachów - dachy spadziste,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 60%,

c) minimalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 25%,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,0,

e) minimalna intensywność zabudowy - wynikająca z stanu istniejącego zagospodarowania terenu,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki - 12,5 m,

- budowle - 15,0 m,

- obiekty małej architektury - 6,0 m,

g) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 1200,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 40,0 m.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny o symbolach L1U-L2U, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa usługowa;

2) uzupełniające:

a) pomieszczenia noclegowe, mieszkanie funkcyjne, na terenie o symbolu L1U,

b) miejsca parkingowe, dojazdy,

c) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków mieszkalnych;

2) dopuszcza się możliwość przebudowy obiektów istniejących;

3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) geometria dachów - dachy spadziste lub płaskie,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 60%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 20%,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

e) minimalna intensywność zabudowy - wynikająca ze stanu istniejącego zagospodarowania terenu,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- na terenie o symbolu L1U - 12,5 m,

- na terenie o symbolu L2U - 6,0 m,

g) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu na terenie o symbolu L1U - 1.400,0 m2,

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu na terenie o symbolu L2U - 60,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu na terenie o symbolu L1U - 40,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu na terenie o symbolu L2U - 10,0 m.

§ 19. 1. Wyznacza się teren o symbolu L1MP, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa domów wczasowych i pensjonatów;

2) uzupełniające:

a) mieszkania funkcyjne,

b) pomieszczenia usługowe związane z przeznaczeniem podstawowym,

c) miejsca parkingowe,

d) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,

e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków mieszkalnych i produkcyjnych;

2) dopuszcza się możliwość rozbudowy budynku istniejącego;

3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) geometria dachów - dachy spadziste,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 70%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 25%,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

e) minimalna intensywność zabudowy - wynikająca ze stanu istniejącego zagospodarowania terenu,

f) maksymalna wysokość zabudowy - 14,5 m,

g) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 800,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 40 m.

§ 20. 1. Wyznacza się teren o symbolu L1RM, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa zagrodowa i agroturystyczna;

2) uzupełniające:

a) mieszkanie funkcyjne,

b) wolnostojące obiekty usługowe związane z funkcją agroturystyczną,

c) dojazdy, miejsca parkingowe, chodniki,

d) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,

e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych niezwiązanych z rolnictwem oraz lokalizacji baz transportowych i stacji obsługi pojazdów;

2) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) geometria dachów - dachy spadziste,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40 %,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 0,8,

e) minimalna intensywność zabudowy - wynikająca ze stanu istniejącego zagospodarowania terenu,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki i budowle - 10, 5 m,

- obiekty małej architektury - 6,0 m,

g) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 300,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 30 m.

§ 21. Wyznacza się tereny o symbolach L1ZL i L2ZL, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - lasy i zadrzewienia;

2) uzupełniające - ścieżki spacerowe.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny o symbolach L1WS-L6WS, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - wody powierzchniowe śródlądowe;

2) uzupełniające - urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania spływu i poprawy czystości wód.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się zachowanie istniejących zadrzewień oraz kładek dla pieszych.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny o symbolach L1KDG, L2KDG, L1KDL, L1KDD-L4KDD, L1KDX, L2KDX, L1KDW - L7KDW, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - komunikacja kołowa;

2) uzupełniające:

a) chodniki, zieleń urządzona,

b) sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację mostków w miejscach skrzyżowania dróg z terenami o symbolach WS;

3) ustala się szerokości terenów w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:

a) droga o symbolu L1KDG - 5,0 m w granicach obszaru objętego planem,

b) droga o symbolu L2KDG - od 0,0 m do 7,0 m w granicach obszaru objętego planem,

c) droga o symbolu L1KDL - od 5,0 m do 7,0 m w granicach obszaru objętego planem,

d) droga o symbolu L1KDD - od 6,0 m do 10,0 m,

e) droga o symbolu L2KDD - od 10,0 m do 14,0 m,

f) droga o symbolu L3KDD - od 10,0 m do 12,0 m,

g) droga o symbolu L4KDD - od 10,0 m do 11,0 m,

h) ciąg pieszo-jezdny o symbolu L1KDX - od 5,0 m do 10,0 m,

i) ciąg pieszo-jezdny o symbolu L2KDX - od 5,0 m do 6,0 m,

j) droga wewnętrzna o symbolu L1KDW - od 4,0 m do 16,0 m,

k) droga wewnętrzna o symbolu L2KDW - od 4,0 m do 5,0 m,

l) drogi wewnętrzne o symbolach L3KDW, L5KDW, L6KDW i L7KDW - od 8,0 m do 10,0 m,

m) droga wewnętrzna o symbolu L4KDW - od 4,5 m do 5,0 m.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.PDF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu planu miejscowego, wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 16.11.2015 r. do 14.12.2015 r., z możliwością składania uwag do dnia 30.12.2015 r., wpłynęły 2 uwagi, które zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta Wisła.

W związku z powyższym, nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/224/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych

Rada Miasta Wisła rozstrzyga (w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej") o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania:

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Wisła nie poniesie wydatków na inwestycje drogowe, będące skutkiem ustaleń planu miejscowego, dotyczące realizacji nowych odcinków dróg publicznych. Projekt planu nie wyznacza nowych dróg publicznych, więc wejście w życie ustaleń planu nie będzie skutkowało dla miasta kosztami realizacji nowych elementów układu komunikacyjnego.

2. Miasto Wisła może ponieść wydatki związane z budową infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jednakże inwestycje te nie są możliwe do oszacowania na etapie sporządzania planu.


Uzasadnienie

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 10,0 ha stanowiący częściowo zabudowane tereny w dzielnicy Kopydło położone pomiędzy ulicą Kopydło a ulicą Spokojną.

Celem sporządzenia planu jest dostosowanie przepisów obowiązującego planu na podstawie uchwały Nr XLVIII/337/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących planowania przestrzennego oraz do aktualnych danych dotyczących zagrożeń powodziowych.

W ramach planu wskazano możliwości zabudowy terenów budownictwem mieszkaniowym i usługowym, co jest kontynuacją kształtującej się funkcji tego rejonu dzielnicy Kopydło.

W planie uwzględniono wymogi zapisane w art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

- zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu, poprzez wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami planu,

- planowane możliwości zabudowy terenów stanowiły będą uzupełnienie zabudowy istniejącej i nie dotyczą obszaru, który powodowałby zwiększenie obszaru urbanizacji miasta w ujęciu jednostki osadniczej,

- obsługa komunikacyjna terenów oraz ich wyposażenia w infrastrukturę techniczną może być realizowana poprzez wykorzystanie systemów istniejących,

- poprzez ustalenie w planie wskaźników urbanistycznych i nieprzekraczalnych linii zabudowy wyważony został interes publiczny i interesy prywatne w zagospodarowaniu terenów.

Plan jest zgodny z wynikami analiz przeprowadzonymi zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyniku których Rada Miasta Wisła w uchwale Nr XLI/636/2014 z dnia 25 września 2014 r. oceniła, że plan miejscowy obowiązujący w rejonie ul. Spokojnej jest nieaktualny i w § 3 powyższej uchwały uznała za celowe sporządzenie planu dla tego obszaru.

Rozwiązania projektu planu nie naruszają ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, gdyż obszar objęty planem w przeważającej części stanowi jednostkę urbanistyczną "M1" - "mieszkaniową na wysokości do 550 m n.p.m." oraz częściowo dla rozwoju w ramach jednostki urbanistycznej "U2" - "zespołów usługowych". W ramach planu zachowano również korytarz ekologiczny potoku Kopydło jako jednostki "Z4" - "dolin rzek i potoków".

W planie utrzymano możliwość obsługi komunikacyjnej terenów nowej zabudowy publicznymi drogami dojazdowymi i publicznym ciągiem pieszo-jezdnym, co zostało wskazane na podstawie powyższego planu miejscowego z roku 2002 oraz wydzielono tereny dla realizacji dróg wewnętrznych zapewniających dojazd do poszczególnych nowych działek budowlanych.

W planie utrzymano możliwość funkcjonowania istniejącego gospodarstwa rolnego przy ul. Spokojnej, które może się przekształcić w gospodarstwo agroturystyczne.

Wpływ realizacji planu na finanse publiczne, w tym na budżet gminy zostały przeanalizowane w opracowanej prognozie skutków uchwalenia planu, a w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wskazano możliwości finansowania wydatków związanych z realizacją planu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »