Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 117/XVI/2016 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 90 ust. 1d, 1f i 1g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz 2156 oraz z 2016r. poz 35 i 64)

Rada Gminy Kroczyce
- uchwala -

§ 1. W celu zapewnienia warunków do realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określa się otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń


Załącznik do Uchwały Nr 117/XVI/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 marca 2016 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert

§ 1.

1. Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce.

2. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne przedszkola będą otrzymywać z budżetu Gminy Kroczyce dotację na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kroczyce, pomniejszonym o opłaty ponoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 2.

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych i prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzących niepubliczne przedszkola.

§ 3.

1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, organ prowadzący niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Oprócz potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 1 oferta powinna również zawierać:

1) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola,

2) wykaz realizowanych w prowadzonym przedszkolu programów nauczania, wychowania i opieki,

3) szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych zatrudnionych nauczycieli,

4) informację o ofercie zajęć dodatkowych w przedszkolu,

5) informację na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola,

6) szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne, z wyszczególnieniem wielkości powierzchni sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń,

7) opis placu zabaw przedszkola,

8) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieści przedszkole,

9) kalkulację przewidywanych rocznych wydatków na prowadzenie przedszkola oraz na wyżywienie dzieci,

10) informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci na zasadach określonych w konkursie (z podziałem na grupy wiekowe),

11) numer telefonu i adres e-mail osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie oferty.

3. Ofertę wraz z załącznikami zawierającymi oświadczenia o spełnianiu wymogów, o których mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kroczyce, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

§ 4.

Konkurs ogłasza Wójt Gminy Kroczyce.

1. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert zamieszczane jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kroczyce;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.

2) na stronie internetowej Przedszkola publicznego w Kroczycach

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie zawiera informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

3) wysokości planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia określonej w sposób procentowy w stosunku do wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kroczyce zgodnie z art. 90 ust.1b lub ust.1o ;

4) zasadach przyznawania dotacji;

5) terminie i warunkach realizacji zadania;

6) trybie składania ofert;

7) wymaganych dokumentach;

8) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

9) maksymalnej liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, którą Gmina Kroczyce zamierza pozyskać w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 5.

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

§ 6.

1. Wójt ogłaszając konkurs powołuje co najmniej trzy osobową komisję konkursową, zwaną dalej "komisją".

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Wójta.

3. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

4. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

5. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Referat Oświaty Urząd Gminy Kroczyce.

§ 7.

1. Oferty podlegają ocenie formalnej.

2. Ocena formalna polega w szczególności na sprawdzeniu:

1) kompletności oferty;

2) terminowego i właściwego złożenia oferty;

3) uprawnień oferenta do złożenia oferty;

4) poprawności rachunkowej oferty.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 4

4. Nie stanowią braków formalnych oczywiste pomyłki pisarskie oraz błędy rachunkowe nie mające istotnego wpływu na treść oferty.

5. Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się listę ofert spełniających kryteria formalne.

§ 8.

1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez

oferenta, zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy , możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria :

1) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy;

2) organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

3) organizacja żywienia dzieci w przedszkolu, w tym cena i jakość posiłków;

4) wyposażenie przedszkola z uwzględnieniem wyposażenia placu zabaw ;

5) strukturę zatrudnienia pracowników pedagogicznych i obsługi, kwalifikacje osób zajmujących

stanowiska pedagogiczne;

6) liczba i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych.

§ 9.

1. Członkowie komisji dokonują oceny ofert, przyznając punkty w skali od 0 do 10.

2. Do protokołu wpisuje się średnią liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

3. Członkowie komisji wskazują oferty rokujące najwyższą jakość wykonania zadania.

4. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje Wójt.

§ 10.

1. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) listę obecności członków na posiedzeniach komisji,

2) oświadczenia członków komisji o braku okoliczności wyłączających z prac komisji, zgodnie z § 6 ust. 4,

3) listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie,

4) informację podsumowującą ocenę formalną ofert,

5) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert,

6) wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 11.

1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W szczególnych przypadkach Wójt może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

§ 12.

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kroczyce, na stronie internetowej Przedszkola publicznego w Kroczycach i poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.

2. Oferenci biorący udział w konkursie mają prawo uzyskania informacji na piśmie o przyczynach wyboru i odrzucenia ich ofert w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe