Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/117/16 Rady Gminy Brenna

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Brennej nazwę ulicy "Zielone Wzgórze", na którą to drogę składają się zgodnie z ewidencją gruntów działki nr: 375/4- stanowiąca własność osób fizycznych, co do której uzyskano zgodę właściciela na nadanie nazwy ulicy, 413- będąca w zarządzie Gminy Brenna.

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy "Zielone Wzgórze" wskazuje załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik


Załącznik do Uchwały Nr XI/117/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z dużą intensywnością zabudowy obserwowaną w okolicach ulicy Wiejskiej w Brennej, Wójt Gminy Brenna proponuje wprowadzenie nowej nazwy "Zielone Wzgórze"- ulicy pełniącej funkcję drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 375/4, 413 . Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych.

W świetle przepisów art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zobowiązana jest uzyskać pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których jest ona zlokalizowana. W związku z powyższym właściciel działki nr 375/4 położonej w Brennej wyraził pisemną zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej, zaś działka nr 413 jest zarządzana przez Gminę Brenna.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe