Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Godów

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.642 z późn. zm.) zgodnie z § 22 i § 23 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie nadanego uchwałą nr XXV/236/09 Rady Gminy Godów z dnia 16 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie nadanym uchwałą nr XXV/236/09 Rady Gminy Godów z dnia 16 lutego 2009 r. § 19 otrzymuje brzmienie:

Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza organ wykonawczy Gminy Godów".

§ 2. Pozostała część statutu nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe